Network

Juliette Passariello-Jansen

  • Eindhoven University of Technology
  • Maastricht University

External person

Damian Bustowski

  • Eindhoven University of Technology

External person

Jelle Meindert Osinga

  • Eindhoven University of Technology

External person

Bart Beaumont

  • Fontys University of Applied Sciences

External person

Sebastian Gombert

  • German Institute for International Educational Research (DIPF)

External person

Paul Hennissen

  • Hogeschool Zuyd

External person

Sjoerd van de Goor

  • Eindhoven University of Technology

External person

Renato Rogosic

  • Maastricht University

External person

Stefan Mandos

  • Fontys University of Applied Sciences

External person