Project Details

Layman's description

Kinderen met een migratieachtergrond lopen het risico gepest te worden vanwege hun huidskleur of culturele/religieuze achtergrond. Hoewel er binnen het primaire onderwijs over het algemeen veel aandacht is voor het aanpakken van pestgedrag, wordt er hierbij in mindere mate onderscheid gemaakt tussen interpersoonlijk pesten en pesten op basis van racisme. Het aanpakken van pesten op basis van racisme behoeft een unieke benadering, waarbij er ingespeeld wordt op sociaal psychologische factoren als ingroup bias, intergroep attituden en groepsnormen. In dit promotietraject wordt er verder gebouwd op door Erasmus+ gefinancierde GATE-BULL project (using a GAmes approach to TEach children about discriminatory BULLying; www.ou.nl/web/gate-bull). In dit project is een serious game met bijbehorend lesmateriaal en een lerarentraining ontwikkeld om pesten op basis van discriminatie met kinderen tussen de 9-13 jaar te bespreken en ze te leren dit beter te herkennen en veilig en effectief in te grijpen. Hierbij wordt een schoolbrede aanpak gehanteerd, waarbij zowel leerlingen, leerkrachten, schoolhoofden en ouders betrokken worden.
Short titlePlayground Heroes
StatusActive
Effective start/end date1/05/221/05/26

Keywords

  • discrimination
  • racism
  • bias-based-bullying
  • bystander intervention
  • school-based intervention
  • serious gaming

Fingerprint

Explore the research topics touched on by this project. These labels are generated based on the underlying awards/grants. Together they form a unique fingerprint.