Aanbevelingen ter verbetering van het actieve informatierecht dat is neergelegd in artikel 31 lid 1 WOR

  • A.J.P. van-Broeders Gerven

Student thesis: Master's Thesis

Abstract

Aanbevelingen ter verbetering van het actieve informatierecht dat is neergelegd in artikel 31 lid 1 Wet op de ondernemingsraden. Artikel 31 lid 1 Wet op de ondernemingsraden luidt: 'De ondernemer is verplicht desgevraagd aan de ondernemingsraad en aan de commissies van die raad tijdig alle inlichtingen en gegevens te verstrekken die deze voor de vervulling van hun taak redelijkerwijze nodig hebben. De inlichtingen en gegevens worden desgevraagd schriftelijk verstrekt.' Een rechtsvergelijkend onderzoek, inclusief een terugblik, inzake het actieve informatierecht uit de Wet op de ondernemingsraden, de Belgische wetgeving op dit gebied en de Wet op de Europese ondernemingsraden.
Date of Award12 Feb 2014
Original languageDutch
Awarding Institution
  • Department Private law
SupervisorMichele Reumers (Supervisor) & Jacobus Rinkes (Examinator)

Cite this

Aanbevelingen ter verbetering van het actieve informatierecht dat is neergelegd in artikel 31 lid 1 WOR
Gerven, A. J. P. V. (Author). 12 Feb 2014

Student thesis: Master's Thesis