Aansprakelijkheid voor funderingsschade door bodemdaling in veengebieden

Translated title of the thesis: Liability for foundation damage due to subsidence in peat areas
  • C.S. Keijzer-Oostenbrink

Student thesis: Master's Thesis

Abstract

In Nederland zijn er woningen gebouwd in gebieden met een venige ondergrond. In de zomers van 2018, 2019 en 2020 was er sprake van grote droogte. In veengebieden leidde dit tot daling van grondwaterstanden met versterkte bodemdaling tot gevolg. Dit resulteerde in een toename van meldingen van verzakkingen van woningen en funderingsschade. De schade aan woningen bestaat uit scheuren in muren en gevels en herstel van de fundering zelf. De hoge herstelkosten moeten woningeigenaren zelf dragen. In de scriptie wordt onderzocht of het mogelijk is een overheid op grond van artikel 6:162 BW en/of 6:174 BW aansprakelijk te houden voor funderingsschade door bodemdaling in veengebieden. In hoofdlijnen wordt het waterbeheer in Nederland besproken. Ook wordt gekeken naar de huidige stand van zaken in de jurisprudentie op het gebied overheidsaansprakelijkheid. De mogelijkheden die verkend worden betreft een paar specifieke gevallen, namelijk trillingsschade door wegverkeer en falen van overheidstoezicht met betrekking tot grondwateronttrekkingen.
Date of Award7 Mar 2022
Original languageDutch
Awarding Institution
  • Department of Private Law

Keywords

  • Overheidsaansprakelijkheid
  • funderingsschade
  • bodemdaling
  • veengebieden
  • droogte

Master's Degree

  • Master Rechtsgeleerdheid

Cite this

'