Alleen verlof voor gedetineerden die zich goed kunnen gedragen
: De nieuwe re-integratieverlofregeling, ingevoerd als onderdeel van de Wet Straffen en Beschermen, getoetst aan het resocialisatiebeginsel zoals verwoord in artikel 2 lid 2 Penitentiaire beginselenwet.

Translated title of the thesis: Only leave for detainees who can behave well: The new arrangement regarding reintegration leave assessed against the reintegration principle as expressed in Article 2, paragraph 2 of the Penitentiary Principles Act.
  • G.A.M. van Meel

Student thesis: Master's Thesis

Abstract

Op 1 juli 2021 is de Wet Straffen en Bescherming in werking getreden. Als onderdeel hiervan zijn de nieuwe regelingen omtrent re-integratieverlof vastgelegd in hoofdstuk 2 van de Regeling tijdelijk verlaten van de inrichting. Bij het al dan niet verlenen van het re-integratieverlof speelt het gedrag van de gedetineerde gedurende de gehele detentie een rol. Hierbij komt het aan op de eigen verantwoordelijkheid en zelfredzaamheid van de gedetineerden.
In dit onderzoek wordt bezien hoe deze nieuwe re-integratieverlof regeling zich verhoudt tot het resocialisatiebeginsel zoals verwoord in artikel 2 lid 2 Pbw. Hierin is bepaald dat de tenuitvoerlegging van de opgelegde gevangenisstraf zoveel mogelijk dienstbaar moet worden gemaakt aan de voorbereiding van de terugkeer in de maatschappij. Het uiteindelijk doel van resocialiseren is het verminderen van recidive. Inmiddels is de regeling ruim één jaar in werking en kan een eerste beeld worden gevormd over hoe de nieuwe re-integratieverlof regeling vorm krijgt in de praktijk en of deze regeling voldoet aan het resocialisatiebeginsel wat in Nederland geldt.

Date of Award14 Oct 2022
Original languageDutch
Awarding Institution
  • Department of Public Law

Keywords

  • re-integratieverlof
  • resocialisatiebeginsel
  • recidivevermindering
  • gedrag van de gedetineerde
  • eigen verantwoordellijkheid
  • zelfredzaamheid

Master's Degree

  • Master Rechtsgeleerdheid

Cite this

'