Alleen voor mij? Een onderzoek naar selectieve openbaarmaking van overheidsinformatie

  • B. van Hofwegen

Student thesis: Master's Thesis

Abstract

In het Voetbalvandalen-arrest uit 2000 heeft de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State de mogelijkheid tot het selectief verstrekken van overheidsinformatie aan wie daarom verzoekt verboden. De Afdeling achtte deze vorm van openbaarmaking in strijd met de doelstelling van de Wet openbaarheid van bestuur. Selectieve openbaarmaking van overheidsinformatie houdt in dat informatie die berust bij de overheid door een uitzonderingsgrond niet openbaar is verklaard, maar dat in geval van een zwaarwegend persoonlijk belang de verzoeker die informatie toch kan worden verstrekt. Het ontbreken van deze mogelijkheid wordt als een gemis ervaren. Met enige regelmaat ziet men in de literatuur een pleidooi terugkeren om selectieve openbaarmaking toch mogelijk te maken. Ook in (initiatief)wetsvoorstellen in het laatste decennium is deze vorm van openbaarmaking opgenomen, al hebben deze wetsvoorstellen (nog) niet geleid tot nieuwe wetgeving. Nu er onder de WOB geen mogelijkheid bestaat, is het interessant te bezien of iemand met een zwaarwegend persoonlijk belang een verzoek om gericht te worden geïnformeerd op andere geldende regelgeving kan gronden. In het daartoe verrichte onderzoek is zowel nationale als internationale regelgeving betrokken en een uitgebreide casestudy opgenomen. Het blijkt dat er een mogelijkheid bestaat, al neemt dit de vraag om een wettelijke regeling niet weg.
Date of Award13 Jun 2017
Original languageDutch
Awarding Institution
  • Department Constitutional and Administrative law and legal Theory
SupervisorIrene Broekhuijse (Supervisor) & Hubertus Spoormans (Supervisor)

Cite this

Alleen voor mij? Een onderzoek naar selectieve openbaarmaking van overheidsinformatie
Hofwegen, B. V. (Author). 13 Jun 2017

Student thesis: Master's Thesis