Als het toch uit de hand loopt……
: Biedt het ontwerp van de nieuwe spreidingswet de mogelijkheid gemeenten te dwingen asielopvang te bieden bij een nieuwe asielcrisis? En zo nee: hoe kan dat dan wel?

Translated title of the thesis: When it gets out of hand after all….: Does the draft of the new distribution law offer the possibility of forcing municipalities to offer asylum reception in the event of a new asylum crisis? And if not: how can that be made possible?
  • Milo Schoenmaker

Student thesis: Master's Thesis

Abstract

Als het toch uit de hand loopt…
Vanaf augustus 2021 zijn er in Nederland grote problemen met de opvang van asielzoekers, doordat er te weinig asielopvangplekken zijn in Nederlandse gemeenten. De staatssecretaris van Justitie en Veiligheid bracht, om hier iets aan doen, in november 2022 de Wet gemeentelijke taak mogelijk maken asielopvangvoorzieningen (hierna: de spreidingswet) in consultatie. Deze wet geeft alle gemeenten in Nederland een taak om asielopvangplekken te bieden, al naar gelang de omvang van de betreffende gemeente. De vraag in de scriptie is of de spreidingswet ook een grondslag biedt om gemeenten te verplichten tijdelijk en snel asielopvang te realiseren als er ondanks de wet toch weer een crisis ontstaat, bijvoorbeeld als er veel meer asielzoekers komen dan waar rekening mee is gehouden. Als de spreidingswet die grondslag niet biedt, is de vraag of er een andere grondslag te vinden is in de vigerende wetgeving, en zo niet, hoe en waar een dergelijke grondslag het best wettelijk kan worden geregeld. De auteur concludeert dat zowel de spreidingswet als de reguliere wetgeving geen grondslagen bieden gemeenten te dwingen asielzoekers op te vangen. Een aanpassing van de wet kan het beste plaatsvinden in art. 42 lid 1 van de Wet Veiligheidsregio’s (Wvr), die daarmee een verdergaande bevoegdheid voor de Minister van Justitie en Veiligheid zou gaan bieden.
Date of Award25 Apr 2023
Original languageDutch
Awarding Institution
  • Department of Public Law

Master's Degree

  • Master Rechtsgeleerdheid

Cite this

'