Ambtenaren zijn net(te) (als) burgers
: Een beschouwing over de rechtsbescherming van de ambtenaar die zowel disciplinair als strafrechtelijk onderwerp van onderzoek is.

Translated title of the thesis: Civil servants are (like) (decent) citizens. : A reflection on the legal protection of the civil servant who is the subject of investigation for both disciplinary and criminal law.
  • A.H. Lenting

Student thesis: Master's Thesis

Abstract

Als een ambtenaar een strafbaar feit pleegt (een ‘criminal charge’) schaadt de ambtenaar de integriteit en het imago van zijn overheidswerkgever. Een ambtenaar kan hierdoor ook door zijn overheidswerkgever onderworpen worden aan een disciplinair onderzoek (een ‘disciplinary charge’) en een disciplinaire straf worden opgelegd.

Een ambtenaar geniet als verdachte door (strafrechtelijke) waarborgen bepaalde bescherming. In een disciplinaire procedure heeft de ambtenaar juist plichten die hier haaks op staan. Deze verplichtingen dragen bij aan het in stand kunnen houden dan wel het herstellen van de integriteit van de betreffende overheidsorganisatie.

De rechten die de ambtenaar als verdachte heeft, hebben bij een ‘disciplinary charge’ voorrang op de ambtelijke plichten. Deze verregaande beïnvloeding doet lijken dat een ‘disciplinary charge’ in wezen een ‘criminal charge’ is, zoals bedoeld in artikel 6 EVRM.

De huidige jurisprudentie laat zien dat het in Nederland vrijwel is uitgesloten dat, bij een samenloop met een strafrechtelijke procedure, een ‘disciplinary charge’ tot een kwalificatie als ‘criminal charge’ leidt. Toch ligt dit de facto anders. De werking van strafrechtelijke waarborgen dringt namelijk zo ver door in een disciplinaire procedure bij zo’n samenloop, dat het beschermingsniveau bij een ‘disciplinary charge’ gelijk wordt aan die van een ‘criminal charge’.
Date of Award18 Dec 2023
Original languageDutch
Awarding Institution
  • Department of Public Law
SupervisorEmile Kolthoff (Supervisor) & Wilma Dreissen (Examiner)

Keywords

  • Ambtenarentuchtrecht
  • Nemo tenetur
  • onschuldpresumptie
  • disciplinair
  • strrafrecht
  • samenloop

Master's Degree

  • Master Rechtsgeleerdheid

Cite this

'