App4Talent! Leren zelfreguleren met (p)reflectieprompts in school en beroepspraktijk.
: Een onderzoek naar het effect van (p)reflectieprompts in school en beroepspraktijk op de ontwikkeling van zelfregulatievaardigheden van mbo studenten.

Translated title of the thesis: App4Talent! Developing self-regulation skills with (p)reflection prompts during school and workplace learning.: A study of the effect of (p)reflective Prompts during school and workplace learning on the development of self-regulation skills of vocational students.
  • Marike Drexhage

Student thesis: Master's Thesis

Abstract

Om zelfstandig te kunnen leren en ‘een leven lang’ te ontwikkelen zijn goed ontwikkelde zelfregulatie-vaardigheden essentieel. Er zijn echter grote verschillen in de mate waarin mbo studenten zelfregulatie-vaardigheden effectief inzetten en dus is het belangrijk om ze bij het ontwikkelen van deze vaardigheden te ondersteunen. Onderzoek laat zien dat mobiele portfolio’s in combinatie met prompts hierbij kunnen helpen maar er is nog weinig bekend over de timing waarop en de context waarin prompts het meest effectief zijn. Het doel van deze studie is dan ook om dat te onderzoeken. De onderzoeksvraag die centraal staat is: “Wat is het effect van de timing en context waarin prompts worden aangeboden op de ontwikkeling van zelfregulatievaardigheden en het niveau en de aard van reflectie in een mobiel portfolio van mbo studenten pedagogisch werk en maatschappelijke zorg?”. Bovenstaande vraag is onderzocht in 2x2 factoriaal mixed methode ontwerp bij vier eerstejaars klassen van de genoemde opleidingen.
Tijdens het onderzoek is een mobiel portfolio geïmplementeerd en zijn studenten per klas in een conditie geplaatst waarin ze preflectie of reflectieprompts op school of stage ontvingen. Met de Self-Regulation of Learning Self-Report Scale (Toering et al., 2012) zijn in een pre- en post-test kwantitatieve data verzameld over de zelfregulatievaardigheden van studenten en aan de hand van codeerschema’s voor reflectieniveau (Wallman et al., 2008) en reflectieobjecten (Stokking et al., 2004) is in de bewijsstukken in App4Talent het niveau en de aard van reflectie geanalyseerd.
In SPSS 27 is middels gepaarde T-toetsen gekeken of er significante verschillen waren op de pre- en post-test van de SRL-SRS, het reflectieniveau en het aantal reflectieobjecten. Oorspronkelijk zou dit per conditie gedaan worden maar omdat er uiteindelijk slechts 37 respondenten waren is dit enkel gedaan over de volledige steekproef. Om trends te ontdekken in de aard van reflectie zijn de frequentietabellen voor het aantal bewijsstukken, soort reflectie, leersituatie, reflectieobjecten en het reflectieniveau gegenereerd en geïnterpreteerd.
Uit de resultaten blijkt dat er geen significante verschillen zijn in de ontwikkeling van zelfregulatievaardigheden en het reflectieniveau van de studenten op de voor en nameting. Wel werden enkele trends ontdekt rondom de aard van reflectie in de bewijsstukken. Zo gingen studenten die reflectieprompts op school ontvingen vaker reflecteren op informele leersituaties (+35.7%) terwijl studenten die preflectieprompts op school ontvingen juist stopten met het reflecteren op informele leersituaties (-8%). Bovendien reflecteerden studenten in die tweede conditie vaker vooraf en op meer verschillende reflectieobjecten (t(49) = -2.63, p = .011).
Concluderend kan gesteld worden dat zowel de reflectie als de preflectieprompts in de verschillende contexten niet hebben geleid tot een verbetering van de zelfregulatievaardigheden en het reflectieniveau van studenten. De timing en context waarin prompts worden aangeboden lijken de aard van reflectie wel te beïnvloeden op het gebied van reflectieobjecten en de leersituaties.
Omdat het onderzoek plaatsvond tijdens de COVID-19 uitbraak is het aannemelijk dat zowel de interne als externe validiteit is beïnvloed. Voorzichtigheid bij het interpreteren van de resultaten is dus geboden. In vervolgonderzoek met een grotere steekproef en een stabiele onderwijssituatie moet nagegaan worden of de gevonden trends zichtbaar blijven en correleren met een hoger reflectieniveau of verbeterde zelfregulatievaardigheden.

Date of Award30 Jul 2021
Original languageDutch
SupervisorEllen Rusman (Supervisor)

Keywords

  • Zelfregulatievaardigheden
  • reflecteren
  • reflectieprompts
  • portfolio

Master's Degree

  • Master Onderwijswetenschappen

Cite this

'