Auditieve Expertise van Docenten.
: Een Onderzoek naar de Verschillen tussen Experts en Novices in het Voortgezet Onderwijs.

Translated title of the thesis: Auditory Expertise of Teachers.: An Inquiry into the Differences between Experts and Novices in Secondary Education
 • Wendy Van Capelle

  Student thesis: Master's Thesis

  Abstract

  Het werk van docenten is complex, cognitief veeleisend en vraagt vakkundig klassenmanagement (Wolff, Van den Bogert, Jarodzka, & Boshuizen, 2015). Om adequaat te kunnen reageren moeten docenten relevante aanwijzingen in de klas herkennen en moeten ze voldoende kennis hebben, waardoor ze snel over relevante strategieën kunnen beschikken (Berliner, 2001; Feldon, 2007). Onderzoek heeft wel geleid tot theoretische kennis over de ontwikkeling van benodigde docentexpertise, maar er is te weinig praktische kennis over hoe docenten die expertise opbouwen. (Wolff, Jarodzka, Van den Bogert, & Boshuizen, 2016). Voor meer praktische kennis over docentexpertise is inmiddels onderzoek gedaan naar visuele expertise van docenten (Van den Bogert, Van Bruggen, Kostons, & Jochems, 2014; Wolff et al., 2015; Wolff et al., 2016). Het doel van dit onderzoek is kennis te vergaren over auditieve expertise van docenten en richting te geven aan vervolgonderzoek. De vraag die centraal staat is: ‘hoe hangt ervaring van docenten samen met de auditieve verwerking van gebeurtenissen in het klaslokaal?’ Dit kwalitatieve onderzoek bestaat uit semigestructureerde individuele interviews en focusgroep-interviews. 24 novices (9 vrouwen; 15 mannen; Mage = 28,7; SD = 8,3) zijn individueel geïnterviewd. Zij zijn deels geselecteerd door docentcoaches op een scholengemeenschap in Noord-Holland en deels benaderd via connecties van de schoolleiding van deze scholengemeenschap en de onderzoeker. 24 experts (18 vrouwen; 6 mannen; Mage = 50,9; SD = 8,7) zijn geïnterviewd in 6 individuele en 3 focusgroep-interviews. Zij zijn geselecteerd volgens een selecte, doelgerichte steekproef, gebaseerd op de beoordeling van de schoolleiding. De interviews zijn getranscribeerd en vervolgens geanalyseerd volgens de systematische variant van het grounded theory design. De analyse bestond uit drie fasen: open codering, axiale codering en selectieve codering. Bij de codering is gebruik gemaakt van ‘in-vivo’ codes en woorden uit het dagelijks taalgebruik. Om de interbeoordelaarsbetrouwbaarheid te vergroten is onderzoekerstriangulatie toegepast.Uit de interviews komen diverse verschillen tussen novices en experts naar voren. Experts brengen meer nuance aan, bijvoorbeeld dat de ene stilte verschilt van de andere stilte, terwijl novices gefocust zijn op de stilte zelf. Daarnaast benoemen vrijwel alle experts bij interventies het belang van de werksfeer, terwijl slechts een kwart van de novices dit doet. Novices vinden het lastig het juiste moment voor een interventie te bepalen. Experts zeggen dat dit intuïtief gaat en dat zij een dynamiek in geluid herkennen op basis waarvan zij beoordelen of ze moeten ingrijpen. Tot slot lijkt geluid bij novices meer emoties op te roepen, maar benoemen experts wel dat geluid enorm maatgevend is voor de werksfeer en veiligheid. Naar analogie met bevindingen uit eerdere onderzoeken (o.a. Wolff et al., 2015; Wolff et al., 2016) kan geconcludeerd worden dat experts bij de auditieve verwerking van gebeurtenissen in het klaslokaal lijken te beschikken over een sterkere kennisbasis dan novices. Hierdoor kunnen zij sneller bepalen welke informatie relevant is, waarbij zij zich focussen op het leerproces van de leerlingen.
  Date of Award27 Dec 2019
  Original languageDutch
  SupervisorJan van Bruggen (Supervisor)

  Keywords

  • docenten
  • voortgezet onderwijs
  • auditieve expertise
  • klaslokaalmanagement

  Master's Degree

  • Master Onderwijswetenschappen

  Cite this

  '