Bedrijfsaansprakelijkheid voor klimaatverandering
: Kunnen ondernemingen bij schending van de duurzaamheidsnorm van CO2-emissiereductie door belangenorganisaties met succes aansprakelijk (ex art. 6:162 BW) worden gesteld voor mogelijke milieuschade?

 • Saskia J. Jukema

  Student thesis: Master's Thesis

  Abstract

  In deze scriptie wordt onderzocht in hoeverre bedrijven op grond van onrechtmatige daad succesvol aansprakelijk gesteld kunnen worden voor overschrijding van de duurzaamheidsnorm CO2-emissiereductie. Dit naar aanleiding van de rechtszaak Urgenda waarin de Nederlandse Staat, naar het oordeel van Rechtbank Den Haag, onzorgvuldig en daarmee onrechtmatig (ex art. 6:162 BW) heeft gehandeld door voor het jaar 2020 uit te gaan van een reductiedoelstelling van minder dan 25% t.o.v. het jaar 1990. Kunnen de rechtsgronden in analogie door een belangenorganisatie worden toegepast op het bedrijfsleven? Onderzocht wordt; wat de geldende duurzaamheidsnormen zijn en meer specifiek de milieunorm tot reductie van CO2-emissie. De invulling van de civielrechtelijke aansprakelijkheidsvereisten voor deze milieuaspecten. En het collectiefactierecht op grond waarvan een belangenorganisatie een gerechtelijk verzoek tot CO2-emissiereductie kan indienen.
  Date of Award11 Oct 2016
  Original languageDutch

  Keywords

  • bedrijfsaansprakelijkheid
  • CO2 emmissiereductie
  • Duurzaamheid
  • urgenda
  • klimaatverandering
  • milieuschade

  Master's Degree

  • Master Rechtsgeleerdheid

  Cite this

  '