Bedrijfsprocesmodel kwaliteit: empirisch onderzoek naar de bruikbaarheid van BPMIMA

Translated title of the thesis: Business Process Model Quality: empirical research on the usability of BPMIMA
  • B.T.E.M (Edwin) Sonneveld

Student thesis: Master's Thesis

Abstract

Bedrijfsprocesmodellen dienen als visueel (uitgangs-) documentatie en communicatie middel van bedrijfsprocessen. Daarbij is eenduidig en wederzijds begrip tussen belanghebbenden van groot belang. De kwaliteit van Bedrijfsprocesmodellen is ingedeeld in drie typen, waarbij de pragmatische kwaliteit (begrijpelijkheid, leesbaarheid) centraal staat in dit onderzoek. Het ene model is begrijpelijker dan het andere en er zijn verschillen meetbaar. Wat begrijpelijkheid betreft gebeurt dat onder meer met behulp van het framework Business Process Model Improvement based on Measurement Activities (BPMIMA). Dat framework wordt gebruikt om te meten en het meetresultaat uit te drukken in objectief meetbare grootheden, zogeheten metrieken. Door die meetresultaten af te zetten tegen drempelwaarden kunnen uitspraken worden gedaan over de mate waarin het procesmodel voldoet aan bepaalde kwaliteitscriteria waaronder begrijpelijkheid. Er is slechts in beperkte mate empirisch onderzoek uitgevoerd naar de bruikbaarheid van de classificatie van BPMIMA op zogenaamde praktijk Bedrijfsprocesmodellen. Dit onderzoek levert een bijdrage om het hiaat te verkleinen middels validatie van vijftien Bedrijfsprocesmodellen uit de praktijk, waarbij de onderzoeksvraag centraal staat of- en in welke mate het framework BPMIMA de begrijpelijkheid van in de praktijk geselecteerde procesmodellen kan vaststellen. In het onderzoek is vastgesteld dat de begrijpelijkheid van Bedrijfsprocesmodellen kan worden vastgesteld met het framework BPMIMA. Daarbij zijn zowel de BPMIMA metrieken per procesmodel geanalyseerd als de BPMIMA classificaties op procesmodel nivo vergeleken met classificaties van belanghebbenden.
Date of Award26 Jun 2020
Original languageDutch
SupervisorIrene Vanderfeesten (Examiner) & Guy Janssens (Co-assessor)

Keywords

  • Business Proces Model
  • Kwaliteits Framework Begrijpelijkheid
  • BPMIMA
  • Metrieken
  • Thresholds

Master's Degree

  • Master Business Process management & IT (BPMIT)

Cite this

'