Beschikkingsbevoegdheid gedurende de executele

: Nodig en gewenst

  • M. Boiten

Student thesis: Master's Thesis

Abstract

In mijn scriptie onderzoek ik of de beschikkingsbevoegdheid wordt beïnvloed als gevolg van de executele. Gedurende de executele heeft de executeur de taak de goederen der nalatenschap te beheren. Uit de jurisprudentie blijkt dat de executeur met uitsluiting van anderen bevoegd is het beheer over de goederen van de nalatenschap te voeren. De erfgenamen zijn ten aanzien van de goederen van de nalatenschap niet beschikkingsbevoegd. Zulks blijkt ook uit art. 4:145 lid 1 BW. Erfgenamen kunnen volgens het artikellid niet zonder medewerking van de executeur of machtiging van de kantonrechter beschikken over de goederen van de nalatenschap. De kantonrechter dient deze machtiging te verstrekken als dat nodig en gewenst is. Wanneer is dat nodig en gewenst? Het erfrecht is nauw verwant aan het faillissementsrecht. Bovendien vertonen de faillissementsboedel en de nalatenschap tijdens de executele gelijkenis naar hun aard. Art. 24 Fw. bepaald dat de faillissementsboedel niet aansprakelijk is voor verbintenissen van de schuldenaar na de faillietverklaring ontstaan, tenzij de boedel ten gevolge daarvan is gebaat. Deze regel dient ook toegepast te worden in het erfrecht. Indien het vermogen van de nalatenschap daarbij is gebaat, zijn erfgenamen beschikkingsbevoegd om over de goederen van de nalatenschap te beschikken en moet de kantonrechter de machtiging verstrekken.
Date of Award5 Jun 2019
Original languageDutch
Awarding Institution
  • Department Private law
SupervisorAnka Ernes (Supervisor) & Jacobus Rinkes (Examinator)

Keywords

  • Beschikkingsbevoegdheid
  • Executele
  • Beheersexecuteur
  • Faillissementsrecht
  • art 4:145 lid 1 BW
  • art. 24 Fw

Cite this

Beschikkingsbevoegdheid gedurende de executele : Nodig en gewenst
Boiten, M. (Author). 5 Jun 2019

Student thesis: Master's Thesis