Blended Learning in Teacher Learning Groups:
: Ervaren Sociale Configuratie en Waardecreatie tijdens Fysieke en Online Bijeenkomsten

Translated title of the thesis: Blended Learning in Teacher Learning Groups:: Experienced Social Configuration and Value Creation during Physical and Online Meetings
  • Esther Jager

Student thesis: Master's Thesis

Abstract

Voor professionalisering zetten lerarenopleidingen basisonderwijs (pabo’s) Teacher Learning Groups (TLG’s; bestaande uit studenten, basisschoolleerkrachten, lerarenopleiders, soms aangevuld met experts) in. TLG’s zetten steeds vaker een combinatie van fysieke en onlineleeromgevingen in om hun doelen te bereiken. Het optimaal afstemmen van afzonderlijke fysieke en onlineleeromgevingen staat ook wel bekend als blended learning (BL). BL biedt unieke mogelijkheden, maar vraagt bij collectieve leerprocessen zoals in TLG’s extra aandacht. Voor het faciliteren van (blended) TLG’s is inzicht in het leerproces door middel van de sociale configuratie (SC) en de (leer)opbrengsten (d.w.z. waardecreatie) belangrijk. Door middel van een casestudy van drie TLG’s op een pabo in Nederland werd onderzocht welke overeenkomsten en verschillen deelnemers ervaren in SC en waardecreatie tijdens fysieke en online bijeenkomsten van blended TLG’s. Audio-opnames van 14 TLG-bijeenkomsten, negen semigestructureerde interviews en twee focusgroepbijeenkomsten leverden de kwalitatieve data. Resultaten laten zien dat deelnemers zowel overeenkomsten als verschillen ervaren. Voor het faciliteren van collectief leren in blended TLG’s is het van belang dat: (a) er aansluiting is op de (stage)praktijk van deelnemers, (b) er gewerkt wordt vanuit doelen, (c) TLG’s regie hebben over de planning en uitvoering van fysieke en online(leer)activiteiten, (d) de eerste bijeenkomst fysiek plaatsvindt, (e) de mogelijkheden van fysieke en onlineleeromgevingen worden benut, (f), deelnemers over voldoende kennis en vaardigheden beschikken omtrent BL, (g) er online expliciet aandacht is voor de ‘echtheid’ van deelnemers en (h) deelnemers actief worden betrokken. Wanneer rekening gehouden wordt met deze aandachtspunten, biedt BL unieke mogelijkheden ten behoeve van het collectief leren in TLG’s.
Date of Award28 May 2024
Original languageDutch
Awarding Institution
  • Faculty of Educational Sciences
SupervisorEmmy Vrieling - Teunter (Supervisor)

Keywords

  • blended learning
  • Teacher Learning Groups
  • sociale configuratie
  • waardecreatie
  • collectief leren

Cite this

'