Bruikbare Feedback op een Studiekeuzetest: Ontwerpgericht Onderzoek in het Hoger Onderwijs.

Translated title of the thesis: Useful Feedback on Study-choice Tests: a Design-based Research in Higher Education.
  • Inge Neimeijer

Student thesis: Master's Thesis

Abstract

Achtergrond: Studie uitval is een belangrijk thema in het hbo. Om studie uitval te minimaliseren kan een studiekeuzecheck (SKC) worden ingezet om inzicht te geven in de mate waarin de student en de opleiding bij elkaar passen. Bij de opleiding Fysiotherapie van Saxion te Enschede bestaat de SKC uit een digitaal assessment (SKC-test), bestaande uit verschillende deeltesten, én een gesprek met de docent. De student krijgt na de SKC-test feedback op de verschillende deeltesten. Op basis van deze feedback én het gesprek met de docent ontvangt de student een positief, twijfelachtig, of negatief studieadvies. Deze SKC is echter nog niet optimaal. Uit vooronderzoek blijkt namelijk dat studenten met een negatief advies de feedback op de deeltesten als niet bruikbaar ervaren. Ondanks een negatief advies start de helft van de studenten toch met de opleiding. Dit is een probleem, omdat het uitvalpercentage bij studenten met een negatief advies hoger is dan bij studenten die een positief advies ontvingen.
Doel: Feedback op de SKC-test, door middel van ontwerpgericht onderzoek, verbeteren om de ervaren bruikbaarheid ervan te vergroten. De onderliggende assumptie is dat wanneer de feedback als meer bruikbaar ervaren wordt de kans toeneemt dat de uiteindelijke studiekeuze meer in lijn is met de feedback en het studieadvies en daardoor uiteindelijk de studie uitval vermindert.
Deelnemers, Procedure en Design: Dit ontwerpgericht onderzoek bestond uit drie delen: een systematische literatuurstudie naar mogelijke ontwerpkenmerken voor de inhoud en weergave van feedback, een ontwikkeling van een prototypisch herontwerp en een kwalitatieve evaluatie van dit herontwerp middels semigestructureerde online interviews. Tijdens de evaluatie zijn er negen studenten (evenredig verdeeld in drie groepen studenten die eerder een positief, twijfelachtig, of negatief advies) gevraagd naar hun mening over het originele en het herontwerp van de feedback en de ervaren bruikbaarheid hiervan.
Resultaten: In de literatuurstudie werden 17 artikelen uit drie verschillende literatuurrichtingen (i.e., risico-communicatie, learning analytics dashboards en feedback literatuur) geïncludeerd en geanalyseerd. Richtlijnen uit de literatuur over ontwerp van feedback beslaan twee aspecten: inhoud (met hierin doel, doelgroep en helderheid boodschap) en format (met hierin vormgeving, hoeveelheid en formulering). In de eerste stap voor het herontwerp is geïnventariseerd wat er op basis van de literatuur behouden kon worden en welke aanpassingen of toevoegingen op basis van de literatuur wenselijk zouden zijn met het oog op het verhogen van de ervaren bruikbaarheid. Zo zijn bijvoorbeeld beschrijvingen vervangen door icoontjes op basis van literatuur rondom risico-communicatie. Uit de kwalitatieve evaluatie bleek dat acht van de negen studenten het herontwerp bruikbaarder vonden dan het originele ontwerp. Zij benoemden voornamelijk de koppeling naar het vak en de opleiding fysiotherapie, het gebruik van icoontjes, de referentiegroep en de overzichtelijke weergave van de feedback als punten waardoor de feedback als bruikbaarder werd ervaren. Zes studenten gaven echter aan voor de SKC-test al zeker te zijn van hun keuze, waardoor zij zich uiteindelijk er niet van zouden laten weerhouden om te starten met de studie.
Conclusie: Voor deze doelgroep is gebleken dat de evidence-informed feedback als meer bruikbaar werd ervaren maar dat de keuze om te gaan starten met de studie hierdoor alsnog niet of nauwelijks zou worden beïnvloed, doordat de studenten al zeker waren van hun studie keuze. Alleen het inzetten van evidence-informed feedback lijkt dus niet genoeg te zijn om studiekeuzes te beïnvloeden, omdat er meer factoren, zoals keuze zekerheid, een rol blijken te spelen. Vervolg onderzoek is nodig om de rol die keuze zekerheid speelt en om de onderliggende assumptie (vermindering studie uitval) te testen.
Date of Award24 Sept 2020
Original languageDutch
SupervisorLaurie Delnoij (Supervisor) & Kim Dirkx (Supervisor)

Keywords

  • feedback
  • Studiekeuzecheck
  • Bruikbaarheid

Master's Degree

  • Master Onderwijswetenschappen

Cite this

'