Circulair afvalstoffenbegrip

: De juridische invulling van het begrip afvalstof met het oog op een circulaire economie

  • P.C.H. Donders

Student thesis: Master's Thesis

Abstract

De juridische invulling van het begrip afvalstof blijkt mede door het subjectieve karakter van dit begrip lastig. Momenteel is een transitie gaande van lineaire economie naar circulaire economie. Dit betekent dat afval zoveel mogelijk wordt hergebruikt. Deze transitie brengt uitdagingen met zich mee voor de juridische invulling van het begrip afvalstof.

Op grond van artikel 1.1. Wet milieubeheer wordt onder afvalstoffen verstaan: alle stoffen, preparaten en voorwerpen waarvan de houder zich ontdoet, voornemens is zich te ontdoen of zich moet ontdoen. Deze definitie is gebaseerd op de in de Europese kaderrichtlijn afvalstoffen opgenomen definitie van afvalstoffen.

In dit onderzoek wordt de ontwikkeling van het Nederlandse afvalstoffenbegrip onderzocht en wordt gekeken of de uitleg van het begrip afvalstof voldoende handvaten biedt met het oog op een transitie naar een circulaire economie. Geconcludeerd wordt dat onder invloed van het streven naar een circulaire economie het afvalstoffenbegrip beperkt wordt uitgelegd. Problematisch bij de uitleg van het begrip afvalstof is dat beoordeling plaatsvindt vanuit het perspectief van de houder. Er wordt voorgesteld om de definitie van het begrip afvalstof zodanig aan te passen dat de intentie van de verkrijger van de afvalstoffen wordt mee gewogen bij beantwoording van de vraag of sprake is van een zich ontdoen.
Date of Award19 Jan 2019
Original languageDutch
Awarding Institution
  • Department Constitutional and Administrative law and legal Theory
SupervisorSander Kole (Supervisor) & Rolf Ortlep (Examinator)

Keywords

  • afvalstof
  • circulaire economie
  • milieurecht
  • bijproduct
  • einde-afval
  • kaderrichtlijn afvalstoffen

Cite this

Circulair afvalstoffenbegrip: De juridische invulling van het begrip afvalstof met het oog op een circulaire economie
Donders, P. C. H. (Author). 19 Jan 2019

Student thesis: Master's Thesis