Dat Kan Ik Wel! Het Effect van Motivatie en Leeftijd op Zelfbeoordeling over Vertrouwen bij Jonge Kinderen.

Translated title of the thesis: I Can Do That! The Effects of Motivation and Age on Young Children’s Confidence Judgment.
  • Marian Van de Groep - Meijer

Student thesis: Master's Thesis

Abstract

Dit kwantitatief onderzoek heeft als doel om te ontdekken of 4- tot 6-jarige kinderen een accurate zelfbeoordeling kunnen maken tijdens een complexe opdracht (N = 61). Er is nog weinig onderzoek gedaan naar zelfbeoordeling bij jonge kinderen bij complexere opdrachten. Onderzocht is of motivatie en leeftijd invloed hebben op de zelfbeoordelingsaccuratesse en de prestatie. Zelfbeoordeling van vertrouwen is een onderdeel van metacognitieve monitoring en is van belang bij de zelfsturing van de leerling tijdens het leerproces. De leerlingen gaven de zelfbeoordeling van vertrouwen na het maken van complexe, meervoudige bouwopdracht van een brug. Vanuit een zelfdeterminatietheorieperspectief werd hun motivatie gemeten (i.e., ervaren competentie en interesse/plezier). De leerlingen klikten smileys aan en deden een zelfbeoordeling aan de hand van drie gestelde eisen aan de brug. Leeftijd voorspelde de mate van accuratesse en prestatie, hoe ouder kinderen waren, hoe accurater hun beoordeling was en hoe beter zij presteerden. Overschatting kwam vaker voor bij jonge kleuters, 5-6 -jarigen hadden meer goede inschattingen. Motivatie hing niet significant samen met accuratesse. Een trend was wel waarneembaar: Kinderen die met interesse/plezier bouwden hadden een iets hogere zelfbeoordelingsaccuratesse. Motivatie had geen significante samenhang met prestatie. Beperkingen en aanbevelingen voor verder onderzoek worden besproken in de conclusie. De uitkomsten zijn bruikbaar in het onderwijs om jonge kinderen een zelfbeoordeling te laten maken tijdens werk en spel en zo metacognitieve vaardigheden te vergroten, wat invloed heeft op de motivatie.
Date of Award8 Jul 2022
Original languageDutch
SupervisorLisette Wijnia (Supervisor)

Keywords

  • zelfregulatie
  • metacognitieve monitoring
  • zelfbeoordeling over vertrouwen
  • motivatie
  • jonge kinderen

Cite this

'