De arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd onder de Wet werk en zekerheid (WWZ). De ketenbepaling, de proeftijd, het concurrentiebeding, de aanzegplicht en de transitievergoeding

 • K. Steverink

  Student thesis: Master's Thesis

  Abstract

  Het doel van de WWZ is om de rechtspositie van een werknemer met een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd te verbeteren door oneigenlijk gebruik van tijdelijke contracten tegen te gaan en de doorstroom naar vaste contracten te bevorderen. Met de invoering van de WWZ zijn de bepalingen ten aanzien van de ketenbepaling, de proeftijd en het concurrentiebeding gewijzigd en zijn de bepalingen ten aanzien van de aanzegplicht en de transitievergoeding ingevoerd. Zijn deze bepalingen in overeenstemming met de Richtlijn 1999/70/EG en wordt de doelstelling van de WWZ daarmee bereikt? Uit het onderzoek is gebleken dat de bepaling betreffende de transitievergoeding in strijd is met de richtlijn, omdat er sprake is van verboden onderscheid. Ook is gebleken dat het doel van de WWZ niet wordt bereikt. Werkgevers omzeilen de transitievergoeding, nemen eerder afscheid van tijdelijke werknemers en gaan niet sneller over tot het aanbieden van een vast contract. Werkgevers vermijden een vast contract vanwege de risico’s en de kosten. De aanbevelingen zijn: aanpassen van de bepaling betreffende de transitievergoeding, nader onderzoeken welke aanpassingen ertoe kunnen leiden dat werkgevers overgaan tot het aanbieden van een vast contract, de loondoorbetalingsverplichting herzien en onderzoeken of een vorm van een ingroeicontract mogelijk beter aansluit bij de behoefte van de huidige arbeidsmarkt.
  Date of Award28 Jun 2017
  Original languageDutch
  SupervisorHelma Severeyns - Wijenbergh (Supervisor) & Jacobus Rinkes (Supervisor)

  Master's Degree

  • Master Rechtsgeleerdheid

  Cite this

  '