De Attitude, Intentie en het Gedrag van Leerkrachten in het Nederlandse Basisonderwijs rondom Formatief Handelen.

  • Linda Cleven

Student thesis: Master's Thesis

Abstract

Het ontvangen van feedback wordt gezien als een van de krachtigste vormen van leren voor een leerling. Het verzorgen van activiteiten waarin feedback gegeven kan worden, is daarom essentieel. Een zeer geschikte interventie hiervoor is formatief handelen. Het wordt door de Nederlandse overheid dan ook gestimuleerd om formatief handelen al vanaf het basisonderwijs in te zetten. Uit diverse onderzoeken blijkt dat formatief handelen nog onvoldoende wordt toegepast. Tevens is bekend dat de leerkracht hierin een cruciale rol speelt. In dit onderzoek is daarom onderzocht in hoeverre de attitude van Nederlandse basisschoolleerkrachten tegenover formatief handelen van invloed is op het gedrag om formatief te handelen in de praktijk. De intentie om formatief te handelen is meegenomen als mediërende variabele. Het betreft een kwantitatief, cross-sectioneel onderzoek waarbij middels een vragenlijst de houding, de intentie en het gedrag van basisschoolleerkrachten rondom formatief handelen is opgevraagd. Aan het onderzoek participeerden 140 leerkrachten uit het Nederlandse basisonderwijs. Uit de resultaten blijkt dat de attitude van leerkrachten een positieve invloed heeft op zowel de intentie als het daadwerkelijk formatief handelen in de praktijk. Ook blijkt dat een positievere intentie leidt tot meer formatief handelen. Intentie heeft daarnaast een mediërende rol; intentie beïnvloedt de relatie tussen attitude en gedrag. Om meer formatief handelen in de praktijk te kunnen bewerkstelligen, is het dus belangrijk dat leerkrachten een positieve attitude en intentie hebben. Instanties die werken met leerkrachten zouden hun interventies bijvoorbeeld kunnen richten op het vergroten van de attitude en intentie bij leerkrachten.
Date of Award1 Dec 2023
Original languageEnglish
Awarding Institution
  • Faculty of Educational Sciences
SupervisorFrançois Molin (Supervisor)

Keywords

  • formatief handelen
  • basisonderwijs
  • leerkracht
  • Theory of Planned Behavior

Cite this

'