De beoordeling in hoger beroep van de inhoudelijke re-integratie-inspanningen van de werkgever

  • M.G. Eelman

Student thesis: Master's Thesis

Abstract

Dit onderzoek heeft betrekking op de uitleg door de Centrale Raad van Beroep van de open norm ‘onvoldoende re-integratie-inspanningen’ van art. 25 lid 9 Wet WIA. Krachtens deze norm is het UWV bevoegd om de werkgever een sanctie op te leggen als hij te weinig voor de re-integratie heeft gedaan. Dit leidt tot verlenging van de verplichte loondoorbetalingsperiode bij ziekte van de werknemer met max. 52 weken. Jaarlijks legt het UWV vele loonsancties op. Om die reden heeft de werkgever belang bij voorafgaande duidelijkheid over de re-integratie-inspanningen die van hem worden verlangd. Daaraan ontbreekt het echter, want de wet bevat geen definitie van ‘onvoldoende re-integratie-inspanningen’ en de Beleidsregels, die het UWV hanteert bij de beoordeling van de re-integratie-inspanningen van de werkgever, bieden evenmin duidelijkheid. Dit leidt tot rechtsonzekerheid. Om meer duidelijkheid te creëren, is een groot aantal uitspraken van de CRvB over de inhoudelijke loonsanctie geanalyseerd en is in kaart gebracht welke uitleg de Raad geeft aan de norm van art. 25 lid 9 Wet WIA. Ook is onderzocht welke aanwijzingen de CRvB geeft voor de door de werkgever te verrichte re-integratie-inspanningen.
Date of Award25 Sep 2014
Original languageDutch
Awarding Institution
  • Department Private law
SupervisorEduard ter Horst (Supervisor) & Helma Severeyns - Wijenbergh (Examinator)

Cite this

De beoordeling in hoger beroep van de inhoudelijke re-integratie-inspanningen van de werkgever
Eelman, M. G. (Author). 25 Sep 2014

Student thesis: Master's Thesis