De bescherming van de geestelijke integriteit onder het toepassingsbereik van het Wetboek van Strafrecht
: Een onderzoek naar de noodzaak van een separate strafbaarstelling van psychisch geweld in het licht van het ultimum remedium-karakter van het strafrecht.

Translated title of the thesis: The protection of the psychological integrity within the scope of application of the Dutch Criminal Code : A paper researching the need for a separate criminalization of psychological violence in the light of the characteristic of ‘ultimum remedium’ of criminal law.
  • S.F.M. van den Berge

Student thesis: Master's Thesis

Abstract

Artikel 33 van het Verdrag van Istanbul lijkt tot strafbaarstelling van psychisch geweld te verplichten. Een separate strafbaarstelling is niet vereist, als er maar sprake is van een sluitend wettelijke kader, waarbij alle vormen van psychisch geweld strafbaar zijn. Ook het EHRM legt het (beschermingsniveau van het) verbod op foltering, als bedoeld in artikel 3 EVRM, inmiddels in overeenstemming uit met artikel 33 van het Verdrag van Istanbul. Psychisch geweld is in Nederland niet afzonderlijk in een zelfstandige bepaling strafbaar gesteld. Wel kent ons Wetboek van Strafrecht verschillende strafbepalingen ter bescherming van fysiek geweld die (specifieke) vormen van psychisch geweld kunnen omvatten.

In deze scriptie is beoogd een antwoord te geven op de vraag of een separate strafbaarstelling ter zake psychisch geweld in het Wetboek van Strafrecht noodzakelijk is, in het licht van de bestaande strafbepalingen van dwang (artikel 284 Sr), bedreiging (artikel 285 Sr), belaging (artikel 285b Sr) en mishandeling (artikel 300 Sr).
Date of Award4 May 2023
Original languageDutch
Awarding Institution
  • Department of Public Law

Keywords

  • Psychisch geweld
  • Strafbaarstelling
  • Mishandeling
  • Huiselijk Geweld
  • Geestelijke integriteit
  • Persoonlijke levenssfeer

Master's Degree

  • Master Rechtsgeleerdheid

Cite this

'