DE BESTUURLIJKE MELDINGSBETREKKING
: Een onderzoek naar rechtsbescherming in wettelijke meldingenstelsels

Translated title of the thesis: "The administrative notification relationship."
  • C.T. Kreffer

Student thesis: Master's Thesis

Abstract

Dit onderzoek richtte zich op de rechtsbescherming in wettelijke meldingsstelsels. Allereerst is onderzocht wanneer rechtsbescherming openstaat bij de bestuursrechter. Deze toegang is gekoppeld aan het Awb-besluit. Tegen ‘overige’ bestuurshandelingen staat doorgaans geen rechtsbescherming open bij de bestuursrechter, tenzij het strategisch besluitbegrip wordt toegepast. Daarnaast is de burgerlijke rechter, onder voorwaarden, bevoegd te oordelen over bestuursrechtelijke geschillen.
Vervolgens is de rechtsfiguur van de melding onderzocht. Wat precies het rechtskarakter is van de reactie op een melding, en/of die reactie kan worden gekwalificeerd als een Awb-besluit, hangt af van de vraag welk doel met het betreffende meldingenstelsel wordt beoogd. Afhankelijk hiervan kan het meldingenstelsel worden gecategoriseerd en kan het rechtskarakter van de reactie op een melding worden beoordeeld. Dit is een beoordeling die maatwerk vereist.
Tot slot is het concept van de bestuursrechtelijke rechtsbetrekking onderzocht. Met dit concept wordt beoogd de competentie van de bestuursrechter te verruimen zodat ook bestuurshandelingen die niet leiden tot een Awb-besluit aan de bestuursrechter kunnen worden voorgelegd. In dit onderzoek is geconcludeerd dat dit concept in wettelijke meldingenstelsels niet zal leiden tot een verhoogde rechtsbescherming onder de bestuursrechter.
Date of Award11 Jul 2023
Original languageDutch
Awarding Institution
  • Department of Public Law

Keywords

  • Meldingenstelsels
  • Rechtsfiguur
  • Rechtsbescherming
  • Awb-besluit
  • Bestuursrechtelijke rechtsbetrekking
  • Strategisch besluitbegrip

Master's Degree

  • Master Rechtsgeleerdheid

Cite this

'