De cumulatiegrond in het ontslagrecht: maatwerk versus rechtszekerheid
: Combining grounds for dismissal to reach termination of employment contract: common law versus civil law

Translated title of the thesis: De cumulatiegrond in het ontslagrecht: maatwerk versus rechtszekerheid : Combining grounds for dismissal to reach termination of employment contract: common law versus civil law
  • Anoniem

Student thesis: Master's Thesis

Abstract

De wetgever heeft met het introduceren van de cumulatiegrond op 1 januari 2020 beoogd het ontslagrecht eenvoudiger te maken door rechters de mogelijkheid te geven om maatwerk te leveren. Rechters kunnen inmiddels ontbinding toewijzen wanneer er sprake is van een combinatie van onvoldragen ontslaggronden die ertoe leiden dat voortzetting van de arbeidsovereenkomst niet verwacht kan worden van werkgever. Het doel van dit onderzoek is te achterhalen of het ontslagrecht daadwerkelijk eenvoudiger is geworden door de introductie van de cumulatiegrond. Hiervoor is de volgende centrale vraag opgesteld: ‘Is het door invoering van de i-grond bij artikel 7:669 lid 3 BW voor werkgevers eenvoudiger geworden om werknemers te ontslaan en zullen werkgevers daardoor eerder zijn genegen om werknemers een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd aan te bieden?’ Om de centrale vraag te kunnen beantwoorden zijn kamerstukken, literatuur en jurisprudentie over de cumulatiegrond onderzocht. Uit dit onderzoek is gebleken dat op dit moment de cumulatiegrond niet leidt tot een eenvoudiger of goedkoper ontslagrecht. Zo rust op werkgever een vergaande motivatieplicht met betrekking tot het aanvoeren van omstandigheden waar de cumulatiegrond betrekking op heeft en zijn uit jurisprudentie vrijwel geen gezichtspunten af te leiden ter invulling van de cumulatiegrond.

Date of Award20 Jan 2023
Original languageDutch
Awarding Institution
  • Department of Private Law
SupervisorTon Lamers (Supervisor) & Jacobus Rinkes (Examiner)

Keywords

  • Arbeidsrecht
  • Cumulatiegrond
  • Cumulatievergoeding
  • Ontbinding van de arbeidsovereenkomst
  • Ontslaggrondenstelsel
  • Wet arbeidsmarkt in balans

Master's Degree

  • Master Rechtsgeleerdheid

Cite this

'