De ‘European Green Deal’: duurzaamheid en kartelverbod
: Een onderzoek naar duurzaamheidsinitiatieven in het kartelrecht naar aanleiding van ‘The European Green Deal’

Translated title of the thesis: The ‘European Green Deal’: sustainability and cartel prohibition
  • A. Talhaoui

Student thesis: Master's Thesis

Abstract

De Europese Commissie heeft in 2019 de Green Deal gepresenteerd, een ambitieus plan om in 2050 klimaatneutraal te zijn. Een van de kerndoelen is om de economische groei los te koppelen van het gebruik van fossiele energiebronnen. Op klimaatterrein worden zowel tegen de overheid als tegen particuliere bedrijven (Milieudefensie/Shell) succesvol gerechtelijke procedures gevoerd. De vraag wat dit betekent voor het gelijk speelveld leidt naar het mededingingsrecht. Onderzocht is de relatie tussen het kartelverbod van art. 101 VWEU en de ‘Green Deal-klimaatdoelen’ en hoe mededingingsrechtelijk (meer) mogelijkheden kunnen worden geboden voor duurzaamheidssamenwerkingen tussen ondernemingen. Uit het onderzoek is gebleken dat samenwerking essentieel. Omdat samenwerking snel raakt aan de mededinging, dient het kartelverbod ruimer geïnterpreteerd te worden. Dit kan door het billijkheidsaandeel te verruimen. Ook dienen de reeds geldende milieuverdragsbeginselen beter geïntegreerd te worden in het Europees mededingingsrecht en dient er duidelijk, uitnodigend beleid te komen om mededingingsbeperkende samenwerkingen die een positieve impact hebben op milieu en klimaat mogelijk te maken.
Date of Award5 Dec 2023
Original languageDutch
Awarding Institution
  • Department of Public Law

Keywords

  • European Green Deal
  • art. 101 VWEU
  • mededinging
  • klimaat
  • Europese Commissie
  • interne mrkt

Master's Degree

  • Master Rechtsgeleerdheid

Cite this

'