De exoneratie voor de aansprakelijkheid van de verzekeringstussenpersoon

: Dient de rechtsgeldigheid van een exoneratie, bij aansprakelijkheid wegens schending van de zorgplicht van de verzekeringstussenpersoon, nader gereglementeerd te worden?

  • A.A.R. van Eijsden

Student thesis: Master's Thesis

Abstract

De aandacht voor de zorgplicht van de verzekeringstussenpersoon is in de afgelopen jaren verder toegenomen. De verplichtingen van de verzekeringstussenpersoon zijn aan de ene kant ontwikkeld via de open normen in het privaatrecht, zoals de zorgplicht van een goed opdrachtnemer (artikel 7:401 BW). Daarnaast zijn publiekrechtelijke gedragnormen vastgelegd in o.a. de Wet op het financieel toezicht (Wft) en deze normen werken door in de privaatrechtelijke verhouding(en). Verzekeringstussenpersonen gaan meer over tot het schriftelijk vastleggen van hun werkzaamheden, inclusief een bijbehorende exoneratie. Van belang is echter op welke wijze een exoneratie bedongen kan worden en in hoeverre deze rechtsgeldig is. Dit onderzoek gaat over de vraag of voor de verzekeringstussenpersoon sprake is van een bijzondere zorgplicht, of exoneratie daarvan mogelijk is en eventueel nader gereglementeerd dient te worden. Daarbij is een (rechts)vergelijking gemaakt naar Engels en Duits recht en naar andere beroepsbeoefenaren. Verder komt de invloed van de beroepsaansprakelijkheidsverzekering op de exoneratie en de rechterlijke matiging aan bod. Tenslotte worden de voor- en nadelen van reglementering besproken.
Date of Award9 Nov 2016
Original languageDutch
Awarding Institution
  • Department Private law
SupervisorMarc Hendrikse (Supervisor) & Jacobus Rinkes (Examinator)

Cite this

De exoneratie voor de aansprakelijkheid van de verzekeringstussenpersoon: Dient de rechtsgeldigheid van een exoneratie, bij aansprakelijkheid wegens schending van de zorgplicht van de verzekeringstussenpersoon, nader gereglementeerd te worden?
Eijsden, A. A. R. V. (Author). 9 Nov 2016

Student thesis: Master's Thesis