De handhavingsverplichting van het bestuur juridisch genormeerd

: Een onderzoek naar het verplichtende karakter van handhaving binnen het omgevingsrecht, bezien vanuit de beginselplicht tot handhaving en de Wet verbetering ververgunningverlening, toezicht en handhaving. Naam

  • M.J. van den Berg

Student thesis: Master's Thesis

Abstract

De beginselplicht tot handhaving jurisprudentie van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State laat zien dat het gemeentebestuur in beginsel gehouden is om handhavend op te treden tegen geconstateerde overtredingen. Daarnaast legt de nieuwe wet VTH ten aanzien van de uitvoering van de handhavingstaak een groot aantal verplichtingen aan het gemeentebestuur op. De komst van deze wet was voor mij aanleiding om te onderzoeken welke effecten deze nieuwe verplichtingen, in combinatie met de beginselplichtjurisprudentie, hebben op de beslissingsvrijheid van het college van B & W bij het gebruik van haar handhavingsbevoegdheden. Uit het onderzoek komt naar voren dat de Afdeling een strenge leer aanhangt in relatie tot het gebruik van de handhavingsbevoegdheid. Het bestuursorgaan is gehouden om handhavend op te treden tegen geconstateerde overtredingen en mag alleen in bijzondere omstandigheden afzien van het gebruik hiervan. Daarnaast wijst het onderzoek uit dat de invoering van de wet VTH leidt tot een versterking van de beginselplicht tot handhaving. Op grond hiervan kan geconcludeerd worden dat, behoudens bijzondere omstandigheden, het college van B & W (nog meer) gehouden is handhavend op te treden. De wet VTH leidt er toe dat overtredingen eerder worden geconstateerd en dat er sneller (en daadkrachtiger) handhavend wordt opgetreden.
Date of Award29 Nov 2016
Original languageDutch
Awarding Institution
  • Department Constitutional and Administrative law and legal Theory
SupervisorSander Kole (Supervisor) & Ige Dekker (Examinator)

Cite this

De handhavingsverplichting van het bestuur juridisch genormeerd: Een onderzoek naar het verplichtende karakter van handhaving binnen het omgevingsrecht, bezien vanuit de beginselplicht tot handhaving en de Wet verbetering ververgunningverlening, toezicht en handhaving. Naam
Berg, M. J. V. D. (Author). 29 Nov 2016

Student thesis: Master's Thesis