De implementatie van: Richtlijn 2019/1023 betreffende preventieve herstructureringsstelsels, betreffende kwijtschelding van schuld en beroepsverboden, en betreffende maatregelen ter verhoging van de efficiëntie van procedures inzake herstructurering, insolventie en kwijtschelding van schuld.

Translated title of the thesis: The implementation of Directive 2019/1023 on preventive restructuring frameworks, on discharge of debt and disqualifications, and on measures to increase the efficiency of procedures concerning restructuring, insolvency and discharge of debt,
  • J.J. Meeuwsen

Student thesis: Master's Thesis

Abstract

Op 20 juni 2019 heeft het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie de richtlijn 2019/1023 vastgesteld aangaande onder meer preventieve herstructureringsstelsels. Het doel van preventieve herstructureringsstelsels is om de schuldenaar de kans te bieden zijn onderneming te herstructureren en daarmee insolventie te voorkomen. Europese richtlijnen dienen geïmplementeerd te worden door de 27 lidstaten van de Europese Unie.
Nederland heeft de per 1 januari 2021 in werking getreden Wet Homologatie Onderhands Akkoord (WHOA) zoveel mogelijk laten aansluiten bij het eerste onderdeel van de richtlijn, de preventieve herstructureringsstelsels. Op dit moment is nog niet definitief duidelijk hoe de richtlijn geïmplementeerd zal worden.
Ik ben van mening dat, nu in de WHOA zoveel mogelijk aansluiting is gezocht bij de richtlijn, het voor de hand liggend is dat de WHOA zodanig wordt aangepast dat deze richtlijnproof is. In mijn onderzoek heb ik een aantal richtlijnartikelen aangaande het preventieve herstructureringsstelsel vergeleken met de WHOA. Ik concludeer dat de WHOA op enkele punten niet richtlijnproof is. Voor deze punten heb ik aanbevelingen en adviezen geschreven zodat de WHOA alsnog ter implementatie van de richtlijn kan dienen.
Date of Award3 Jun 2021
Original languageDutch
Awarding Institution
  • Department of Private Law

Keywords

  • Richtlijn 2019/1023
  • implementatie
  • WHOA
  • herstructeringsakkoord
  • insolventie
  • surseance van betaling

Master's Degree

  • Master Rechtsgeleerdheid

Cite this

'