De invloed van functionele elementen binnen de grafische gebruikersinterface van een online leeromgeving op de intrinsieke motivatie van volwassen studenten bij online leren.

Translated title of the thesis: The influence of functional elements within the graphical user interface of an online learning environment on the intrinsic motivation of adult learners in online learning.
  • Daisy Van Zwam

Student thesis: Master's Thesis

Abstract

Onderwijs wordt steeds vaker online aangeboden. Ondanks de populariteit van online onderwijs, is het uitvalpercentage hoog (Lee et al., 2015). Motivatie blijkt een significante positieve invloed te hebben op het uitvalpercentage (Lee & Choi, 2010). Met name de intrinsieke motivatie van de student is een belangrijke factor om een studie met succes af te ronden (Fırat et al., 2017). De cognitieve evaluatie- theorie legt de focus op de invloeden van de psychologische basisbehoeften autonomie, competentie en verbondenheid op de intrinsieke motivatie (Ryan & Deci, 2000). Binnen online onderwijs heeft daarnaast ook de grafische gebruikersinterface invloed op de intrinsieke motivatie van een student (Litt & Moore, 2013).
Het doel van dit onderzoek is om te bepalen in hoeverre en hoe functionele elementen in de grafische gebruikersinterface van een online leeromgeving invloed uitoefenen op de intrinsieke motivatie van volwassen studenten bij online leren, en welke functionele elementen dit zijn.
Gedurende het onderzoek is verondersteld dat functionele elementen uit de grafische gebruikersinterface een direct effect hebben op de intrinsieke motivatie. Daarnaast is verondersteld dat functionele elementen uit de grafische gebruikersinterface een positief effect hebben op de drie basisbehoeften autonomie, competentie en verbondenheid. Tot slot is verondersteld dat het verband tussen functionele elementen uit de grafische gebruikersinterface en de intrinsieke motivatie wordt gemedieerd door de drie psychologische basisbehoeften.
Bij het onderzoek is gebruik gemaakt van een pretest-posttest control group design. De participanten zijn random verdeeld over een controlegroep en een experimentele groep. Vervolgens hebben de participanten vier prototypes bekeken. Binnen de experimentele groep zijn in deze prototypes functionele elementen toegevoegd, zoals het tonen van progressie, die in eerder onderzoek effectief zijn gebleken bij het verhogen van de ervaren autonomie, competentie en verbondenheid (Ramakrisnan, 2019; Shi & Cristea, 2016). Voor ieder prototype hebben de participanten een vragenlijst ingevuld om vast te stellen hoeveel autonomie, competentie, verbondenheid en intrinsieke motivatie zij ervaarden na het bekijken van het prototype. Deze vragenlijst is samengesteld op basis van bestaande vragenlijsten.
Uit de resultaten van een regressieanalyse is gebleken dat er geen direct effect aanwezig is tussen functionele elementen uit de grafische gebruikersinterface en de intrinsieke motivatie. Wel is een significant effect zichtbaar tussen functionele elementen uit de grafische gebruikersinterface en de drie psychologische basisbehoeften. Tot slot is een significant effect zichtbaar tussen de drie psychologische basisbehoeften en de intrinsieke motivatie. De conclusie is daarom dat het verband tussen functionele elementen uit de grafische gebruikersinterface en de intrinsieke motivatie wordt gemedieerd door de drie psychologische basisbehoeften.
De resultaten uit het onderzoek zijn beperkt te generaliseren over de gehele populatie. Dit komt doordat enkel studenten van de Open Universiteit zijn gevraagd te participeren in dit onderzoek. Daarnaast is het aantal participanten lager uitgevallen dan verwacht. Tot slot is het lastig om vast te stellen welke functionaliteiten het meest bijdragen aan het mediatie-effect omdat er meerdere functionaliteiten tegelijk getoetst zijn. Een aanbeveling voor de toekomst is om dit onderzoek te repliceren binnen andere populaties en zowel dezelfde als andere contexten.
Date of Award15 Aug 2021
Original languageDutch
SupervisorDesiree Joosten - ten Brinke (Supervisor)

Keywords

  • intrinsieke motivatie
  • online leeromgeving
  • e-laerning
  • grafische gebruikersinterface
  • functionele elementen
  • zelfdeterminatie-theorie

Master's Degree

  • Master Onderwijswetenschappen

Cite this

'