De Invloed van Groepssamenstelling op Interactie bij Leerlingen met een Taalontwikkelingsstoornis Tijdens het Samenwerkend Leren
: Een Onderzoek naar het Effect van Homogene en Heterogene Groepssamenstellingen op Basis van de Persoonlijkheidskenmerken Introversie en Extraversie

Translated title of the thesis: The Influence of Group Composition on Interaction among Students with Specific Language Impairment During Cooperative Learning: A Study on the Effect of Homogeneous and Heterogeneous Group Compositions Based on the Personality Traits Introversion and Extraversion
  • Jocelijn Pleumeekers

Student thesis: Master's Thesis

Abstract

Het doel van dit onderzoek was het verkrijgen van inzicht in de invloed van verschillende groepssamenstellingen, op basis van de persoonlijkheidskenmerken intro- en extraversie, op de interactie van leerlingen met een TOS in het voortgezet speciaal onderwijs tijdens het samenwerkend leren en daarmee op de kwaliteit van het groepsproduct. Hiervoor werd een experimenteel onderzoek uitgevoerd, waarbij 45 leerlingen ingedeeld werden in 14 groepen verdeeld over een homogeen introverte conditie, een homogeen extraverte conditie en een heterogene conditie. Deze indeling vond plaats op de basis van de persoonlijkheidskenmerken die bij de leerlingen gemeten werden met de NPV-J-2. Alle groepen kregen een samenwerkingsopdracht voorgelegd die zij gezamenlijk moesten uitvoeren. Tijdens het samenwerken werden de leerlingen geobserveerd en achteraf werd de interactie binnen de groep getranscribeerd en gecodeerd aan de hand van een coderingsschema. De kwaliteit van het groepsproduct werd beoordeeld middels een vooraf opgestelde beoordelingsrubric. Een analyse van de interactie wees uit dat er in de homogeen extraverte conditie meer uitingen gedaan werden dan in de overige twee condities. Er waren echter geen significante verschillen waar te nemen. In de heterogene conditie werd hoger gescoord op het eindproduct dan in de overige twee condities. Ook dit resultaat was niet significant. De opgestelde hypotheses werden dan ook verworpen op basis van deze resultaten. Verschillende verklaringen voor de resultaten werden besproken in de discussie, waarna verschillende aanbevelingen voor vervolgonderzoek gedaan werden.
Date of Award21 Mar 2024
Original languageDutch
Awarding Institution
  • Faculty of Educational Sciences
SupervisorHoward Spoelstra (Supervisor)

Keywords

  • samenwerkend leren
  • groepssamenstelling
  • persoonlijkheidskenmerken
  • taalontwikkelingsstoornis
  • interactie

Cite this

'