De invloed van het evenredigheidsbeginsel op de toepassing van artikel 13b van de Opiumwet.
: Het zwaard van Damocles wordt aangescherpt. Hoe blijft de burgemeester effectief en evenwichtig in de war on drugs?

Translated title of the thesis: The influence of the principle of proportionality on the application of Article 13b of the Opium Act. : The sword of Damocles is sharpened. How does the mayor stay effective and balanced in the war on drugs?
  • H.J. Kleine

Student thesis: Master's Thesis

Abstract

In deze scriptie staat de vraag centraal wat de gevolgen zijn van de ‘nieuwe’ evenredigheidstoets van de Afdeling voor de toepassing van artikel 13b van de Opiumwet. Er wordt ingegaan op bestuurs-bevoegdheid van de burgemeester, de inhoud van artikel 13b Opw en de wijze waarop de bestuurs-rechter de toepassing van artikel 13b Opw toetst(e) aan het evenredigheidsbeginsel, zowel voor als na de Harderwijk-uitspraak van de Afdeling d.d. 2 februari 2022.
Bij de (discretionaire) bevoegdheid van artikel 13b Opw kan de burgemeester, onder voorwaarden, in geval van drugsoverlast een woning of pand sluiten. Dat is een ultimum remedium, maar de maat-regel werd in het verleden veelvuldig toegepast. De burgemeester bezat een ruime handelings-vrijheid en de bestuursrechter toetste deze bestuursbesluiten marginaal. De rechtsbescherming van de burger nam daardoor af en er ontstond onbalans binnen de trias. Onder toenemende kritiek ontwikkelde zich een meer indringender wijze van toetsing van het evenredigheidsbeginsel bij toe-passing van 13b Opw. In de Harderwijk-uitspraak wijst de Afdeling op het nieuwe toetsingskader, aan de hand waarvan concrete gevallen voortaan zullen worden beoordeeld.
Date of Award28 Mar 2023
Original languageDutch
Awarding Institution
  • Department of Public Law
SupervisorSander Kole (Supervisor) & Rolf Ortlep (Examiner)

Keywords

  • evenredigheidsbeginsel
  • Artikel 13b Opiumwet
  • drugsoverlast
  • woningsluiting
  • nieuwe evenredigheidstoets
  • Harderwijk-uitspraak

Master's Degree

  • Master Rechtsgeleerdheid

Cite this

'