De invloed van het privacyrecht in de AVG op de mogelijkheid tot naleving van de zorgplicht van een werkgever

: Een onderzoek naar de mogelijkheid tot juiste naleving van de zorgplicht van art. 7:658 BW en art. 7:611 BW gelet op de regels van de AVG in de thuiswerksituatie

  • B Jongerius Vrolijk

Student thesis: Master's Thesis

Abstract

In dit onderzoek is onderzocht wat de invloed is van het privacyrecht uit de AVG op de zorgplicht van de werkgever ad art. 7:658 en art. 7:611 BW ten opzichte van de werknemer in de thuiswerksituatie.

Na de vaststelling van de verplichtingen die voor de werkgever voortvloeien uit zowel de zorgplicht als de regelgeving van de AVG ten aanzien van de privacybescherming van de thuiswerkende werknemer, is het spanningsveld tussen beide onder de loep genomen. Hieruit volgt dat er met name bij het verwerken van bijzondere persoonsgegevens van de werknemer, zoals bijvoorbeeld bij medische informatie en bij het uitvoeren van een (heimelijke) controle er een conflictsituatie lijkt te zijn tussen het voldoen aan de zorgplicht door de werkgever enerzijds en het respecteren van de privacyregels uit de AVG anderzijds. In het onderzoek is stilgestaan bij alternatieve werkwijzen en zijn aanbevelingen gedaan om op mogelijk bestendigere wijze invulling te geven aan de zorgplicht van art. 7:658 jo. 7:611 BW gelet op de regels uit de AVG.
Date of Award30 Apr 2019
Original languageDutch
Awarding Institution
  • Department Private law
SupervisorMartine Boonk (Supervisor) & Jacobus Rinkes (Examinator)

Keywords

  • privacy
  • zorgplicht
  • arbeidsrecht
  • AVG
  • verzekeringsrecht
  • thuiswerken

Cite this

De invloed van het privacyrecht in de AVG op de mogelijkheid tot naleving van de zorgplicht van een werkgever: Een onderzoek naar de mogelijkheid tot juiste naleving van de zorgplicht van art. 7:658 BW en art. 7:611 BW gelet op de regels van de AVG in de thuiswerksituatie
Jongerius Vrolijk, B. (Author). 30 Apr 2019

Student thesis: Master's Thesis