De Invloed van Metacognitieve Ervaringen op het Kiezen van Leerstrategieën: een Case Study in een Authentieke Onderwijscontext.

Translated title of the thesis: The Influence of Metacognitive Experiences on Choosing Learning Strategies: a Case Study in an Authentic Educational Context
 • Barbara Best

  Student thesis: Master's Thesis

  Abstract

  Metacognitie bestaat uit metacognitieve kennis, vaardigheden en ervaringen. Vanuit de cognitieve en sociale psychologie is bekend dat fluency en judgment of rate of learning (jROL) als metacognitieve ervaringen de keuzes beïnvloeden die studenten maken tijdens het leren. Fluency is het gemak dat studenten ervaren in het leren en jROL behelst de inschatting van studenten over hoeveel ze leren. Het blijkt dat fluency en jROL als metacognitieve ervaringen het volharden in het leren en het gebruik van leerstrategieën beïnvloeden. Tot op heden is onduidelijk hoe studenten in een authentieke onderwijscontext fluency en jROL ervaren en hoe zij in de praktijk ondervinden dat deze factoren keuzes in het leren beïnvloeden.
  Het doel van dit onderzoek was de invloed van fluency en jROL op het kiezen van leerstrategieën vanuit het onderwijskundig domein te onderzoeken. Hierbij stond centraal hoe studenten fluency en jROL omschrijven en welke invloed volgens hen deze metacognitieve ervaringen hebben op het gebruik van leerstrategieën.
  Om te begrijpen hoe studenten fluency en jROL ervoeren is er een instrumental case study uitgevoerd op een hogeschool. Via purposeful sampling werden zes informatierijke studenten geïncludeerd, die ouderejaars waren en op het moment van het onderzoek aan het leren waren voor een kennistoets. Gedurende zes weken hebben de studenten een dagboek bijgehouden, waarna vervolgens één-op-één interviews zijn gehouden.
  De vragen in de dagboeken werden geoperationaliseerd op basis van voorgaand onderzoek. De mate waarin studenten fluency en jROL ervoeren is in kaart gebracht met een Visueel Analoge Schaal (VAS), waarna er uitleg over de score werd gevraagd. Tevens is er gevraagd welke leerstrategieën studenten gebruikten tijdens de leersessie. De vragen in de interviews werden grotendeels gebaseerd op de analyse van de data van het dagboek van de desbetreffende student. Daarnaast zijn vragen toegevoegd op basis van theorie. Middels thematische analyse zijn de data geanalyseerd en de onderzoeksvraag beantwoord.
  Studenten ervoeren fluency als het gemak in het begrijpen van de essentie van de stof. Volgens hen wordt fluency bepaald door de mate van vertrouwdheid met de stof, overzichtelijkheid van het materiaal en de hoeveelheid moeite om de activiteit uit te voeren. Studenten ervoeren jROL als het gevoel iets te weten komen wat ze nog niet wisten. Deze ervaring wordt bepaald door een gevoel van voorkennis en een gevoel van inzicht krijgen in de stof. Uit het onderzoek is gebleken dat fluency en jROL volgens studenten van invloed waren op het kiezen van leerstrategieën. Een hoge fluency leidde niet tot een verandering in het gebruik van leerstrategieën, een lage fluency wel. Studenten veranderden van leerstrategieën door terug te grijpen op een strategie die ze eerder tijdens het leerproces hadden gebruikt. Overeenkomstig met fluency, nodigde alleen een lage jROL uit tot de inzet van extra, eerder gebruikte, leerstrategieën.
  Door dit onderzoek zijn de definities van fluency en jROL vanuit studentperspectief beschreven en is aangetoond dat in de context van het onderzoek er volgens studenten een verband was tussen metacognitieve ervaringen en het kiezen van leerstrategieën. Ook kwamen overeenkomsten naar voren met een onderwijskundig kader van didactisch handelen.
  Date of Award16 Dec 2019
  Original languageDutch
  SupervisorGino Camp (Supervisor)

  Keywords

  • fluency
  • judgment of rate of learning
  • jROL
  • leerstrategieën
  • metacognitie

  Master's Degree

  • Master Onderwijswetenschappen

  Cite this

  '