De kantonprocedure onder het programma Kwaliteit en Innovatie Rechtspraak nader belicht

  • P. Blijleven

Student thesis: Master's Thesis

Abstract

Rechtspraak dient toekomstbestendig te zijn. Om die reden is het programma Kwaliteit en Innovatie rechtspraak (KEI) in het leven geroepen. Het doel van dit programma is de rechtspraak in Nederland aan te laten sluiten bij de digitalisering in de samenleving en procedures sneller en eenvoudiger te laten verlopen. Het programma KEI heeft op 13 juli 2016 geleid tot de Wet vereenvoudiging en digitalisering van het procesrecht. Ondanks deze wetswijziging dienen de fundamentele rechtsbeginselen van het burgerlijk procesrecht gewaarborgd te blijven. Om dat te kunnen toetsen wordt de wetswijziging langs de volgende fundamentele beginselen van het burgerlijk procesrecht gelegd: hoor en wederhoor, de partijautonomie en het beginsel van een gemotiveerde beslissing. Met name wordt ingegaan op de gevolgen voor bij kantonprocedures betrokken partijen. Pas na inwerkingtreding van de wetswijziging zal blijken of de beginselen daadwerkelijk gewaarborgd blijven. Door middel van een toetsing van de reeds bestaande procedure bij de eKantonrechter aan de genoemde beginselen, kan echter een voorschot worden genomen op de wijze waarop de rechtsbeginselen na inwerkingtreding van de KEI-wetgeving gewaarborgd zullen zijn. De verwachting is dat de beginselen die aan de orde komen gewaarborgd zullen zijn, maar enkele wijzigingen binnen het burgerlijk procesrecht leiden, in het licht van de besproken beginselen, wel tot discussie.
Date of Award14 Feb 2017
Original languageDutch
Awarding Institution
  • Department Private law
SupervisorMichele Reumers (Supervisor) & Jacobus Rinkes (Examinator)

Cite this

De kantonprocedure onder het programma Kwaliteit en Innovatie Rechtspraak nader belicht
Blijleven, P. (Author). 14 Feb 2017

Student thesis: Master's Thesis