De krant was een meneer. Wat zijn de juridische mogelijkheden van een natuurlijk persoon om zich tegen een onrechtmatige inbreuk op de privacy in de media te beschermen en in hoeverre kan artikel 6:104 BW daarbij een adequate rol vervullen?

  • Jan P. Berghuis

Student thesis: Master's Thesis

Abstract

Probleemstelling: Wat zijn de juridische mogelijkheden van een natuurlijk persoon om zich tegen een onrechtmatige inbreuk op de privacy in de media te beschermen en in hoeverre kan art. 6:104 BW daarbij een adequate rol vervullen? De gedachte achter art. 6:104 BW is dat het onredelijk werd geacht om ongeoorloofd ten koste van een ander verkregen winst aan de verkrijger te laten, waardoor die ander vermoedelijk wel schade heeft geleden, maar deze naar haar aard niet goed bewijsbaar is. In de praktijk zijn vorderingen tegen media die forse winsten hebben gemaakt met privacyschendende 'onthullingen' problematisch. In de scriptie wordt de vrijheid van meningsuiting ex art. 7 GW en 10 EVRM versus het recht op privacy ex art. 8 EVRM besproken en wordt nagegaan welke jurisprudentie zich inmiddels heeft gevormd. Er wordt onderzocht wanneer een publicatie, ex art. 6:162 BW, onrechtmatig wordt geacht en het algemeen belang als rechtvaardigingsgrond het onrechtmatige karakter aan de publicatie ontneemt door het publiek te informeren over een wantoestand. Tevens wordt onderzocht welke rechtsvorderingen een benadeelde heeft in geval van een onrechtmatige publicatie. Met het oog op de probleemstelling wordt ingegaan op de vereisten voor winstafdracht ex art. 6:104 BW. Ook wordt een rechtsvergelijking met Duitsland gemaakt.
Date of Award2 Nov 2012
Original languageDutch
Awarding Institution
  • Department Private law
SupervisorJasper Ebbinga (Supervisor) & Anka Ernes (Examinator)

Cite this

De krant was een meneer. Wat zijn de juridische mogelijkheden van een natuurlijk persoon om zich tegen een onrechtmatige inbreuk op de privacy in de media te beschermen en in hoeverre kan artikel 6:104 BW daarbij een adequate rol vervullen?
Berghuis, J. P. (Author). 2 Nov 2012

Student thesis: Master's Thesis