De kwaliteit van de strafmotivering
: Oplossingsrichtingen ter vergroting van de kwaliteit van de objectieve criteria van de strafmotivering, op basis van een rechtsvergelijking met het Engelse strafrechtsysteem

Translated title of the thesis: The quality of the sentencing motivation: Solutions to increase the quality of the objective criteria of the sentencing motivation, based on a legal comparison with the English criminal law system
  • S.H.W. Martens

Student thesis: Master's Thesis

Abstract

Aanleiding voor dit onderzoek is dat uit een door de rechtspraak in 2015 gehouden onderzoek volgt dat het verschaffen van meer informatie in het vonnis meer inzicht en acceptatie van het publiek bewerkstelligt niet opgaat als het gaat om de motivering van de strafmaat. Met andere woorden: het verschaffen van meer informatie leidt in dat geval niet tot meer acceptatie van de opgelegde straf. Geringe aandacht voor de rechtvaardiging van de straf (strafsoort- en maat) is daar waarschijnlijk debet aan.
Uit een recent empirisch onderzoek volgt, in lijn met het voorgaande, dat een strafmaatmotivering die op basis van objectieve criteria van betere kwaliteit is, gemiddeld wél zorgt voor meer begrip en acceptatie bij het publiek, waarbij een relatie bestaat tussen begrip en acceptatie.
Op basis van een vergelijking van de nieuwe voorgestelde motiveringsvoorschriften (in het kader van het nieuwe wetsvoorstel WvS) met de huidige voorschriften moet geconcludeerd worden dat de nieuwe artikelen geen concrete bijdrage leveren als het gaat om verbetering van de kwaliteit van de objectieve criteria in de strafmotivering, die zorgt voor meer begrip én acceptatie bij het publiek.
Interne ontwikkelingen (waaronder de Promis-wijze en de formulering van Oriëntatiepunten) hebben evenmin, althans onvoldoende, geleid tot concrete aanknopingspunten die bijdragen aan de verbetering van de kwaliteit van de objectieve criteria in de strafmotivering (gericht op de rechtvaardiging van de straf).
Een vergelijking met het Engelse strafrechtsysteem levert een formulering van oplossingsrichtingen op, die tegemoetkomen aan de vastgestelde belemmeringen in de (voorschriften voor de) strafmotivering.
Date of Award1 Sept 2021
Original languageDutch
Awarding Institution
  • Department of Public Law
SupervisorMandy de Bruijn (Supervisor) & Sven Brinkhoff (Examiner)

Master's Degree

  • Master Rechtsgeleerdheid

Cite this

'