De ladder voor duurzame verstedelijking. Houdbaarheidsdatum in zicht?

 • M. Swart-Groeneveld

  Student thesis: Master's Thesis

  Abstract

  De ladder voor duurzame verstedelijking (ladder) is bedoeld om een zorgvuldige afweging te maken ten aanzien van het gebruik van de ruimte in Nederland. Onnodige uitbreidingen van het stedelijke gebied en leegstand dienen hiermee te worden voorkomen. Overheden zijn, door de opname van de ladder in artikel 3.1.6 lid 2 Besluit ruimtelijke ordening (Bro), verplicht om in de toelichting van bestemmingsplannen en in de onderbouwing van ruimtelijke plannen de toepassing van de ladder inzichtelijk te maken en te verantwoorden. De ‘laddertoets’ bestaat uit drie stappen (treden). Allereerst moet worden vastgesteld of er sprake is van een nieuwe stedelijke ontwikkeling. De definitie van ‘stedelijke ontwikkeling’ luidt: ‘Een ruimtelijke ontwikkeling van een bedrijventerrein of zeehaventerrein, of van kantoren, detailhandel, woningbouwlocaties of andere stedelijke voorzieningen’. Valt een ontwikkeling niet onder het begrip ‘stedelijke ontwikkeling’, dan is de ladder niet van toepassing. Is er wel sprake van een nieuwe stedelijke ontwikkeling, dan moeten de ‘treden’ van de ladder te worden doorlopen zoals opgenomen in artikel 3.1.6 lid 2 Bro.
  Date of Award22 Nov 2016
  Original languageDutch

  Master's Degree

  • Master Rechtsgeleerdheid

  Cite this

  '