De nadeelcompensatieregeling (afd. 15.1 Ow) in het licht van de responsieve rechtsstaat

Translated title of the thesis: Damage Compensation in the Environmental Law in light of the Responsive Rule of Law
  • L.Q. van der Geest

Student thesis: Master's Thesis

Abstract

In 2015 schreef Scheltema voor het eerst over de behoefte aan een responsieve rechtsstaat: een staat waarin de overheid daadwerkelijk geïnteresseerd is in de belangen van de burger. De overheid heeft daarin een rechtstatelijk zorgplicht om burgers te informeren over wet- en regelgeving. Maar ook wanneer burgers de wet kennen, betekent dit niet automatisch dat zij daar naar handelen. In dit onderzoek staat de vraag centraal in hoeverre de beoogde nadeelcompensatieregeling in afd. 15.1 Omgevingswet past in de ontwikkeling van de responsieve rechtsstaat. Om deze vraagstelling te onderzoeken, is vanuit drie elementen gereflecteerd op de nadeelcompensatieregeling in de Omgevingswet, namelijk (1) omgang van het bestuur met de burger, (2) constructie van wet- en regelgeving en (3) rechtsbescherming. Geconcludeerd kan worden dat er vanuit de wetenschap verschillende zorgen zijn wat deze drie elementen betreft. Zo zijn niet alle bepalingen in afd. 15.1 Ow even begrijpelijk en kunnen sommige inhoudelijke wijzigingen met recht ‘burgeronvriendelijk’ worden genoemd. Ook zijn er nog veel vragen onbeantwoord die de komende jaren zorgen voor een verminderde rechtszekerheid. Wel kunnen bestuursorganen op lokaal niveau op een responsieve manier invulling geven aan de omgang met de burger.
Date of Award30 Jun 2023
Original languageDutch
Awarding Institution
  • Department of Public Law
SupervisorM.A.E. Planken (Supervisor) & Sander Kole (Examiner)

Keywords

  • nadeelcompensatie
  • planschade
  • responsieve rechtsstaat
  • schaduwschade
  • maatewrk
  • omgevingswet

Master's Degree

  • Master Rechtsgeleerdheid

Cite this

'