De Noodzaak van Sensorische Hulpmiddelen op School?
: Het Effect van Sensorische Hulpmiddelen, de Invloed van de Leeftijd van het Kind of het Opleidingsniveau van de Ouders op de Prikkelverwerking van Groep Vier Basisschoolkinderen.

Translated title of the thesis: The Need of Sensory Tools at School?: The Effect of Sensory Tools, the Influence of Child Age or Educational Level of the Parents on the Sensory Processing of Second Grade Elementary School Children.
 • M.S. van Berlo

  Student thesis: Master's Thesis

  Abstract

  Een goede, gereguleerde sensorische prikkelverwerking (SP) kan, theoretisch, concentratie en leerprestaties bevorderen. Basisschoolkinderen krijgen soms een Tangle, een gehoordemper of een wiebelkussen om de SP te reguleren echter zonder wetenschappelijk bewijs. In de Wobble children Obstaining Better Brain performance and Learning Effect study (WOBBLE), wordt onderzoek gedaan naar het wetenschappelijke effecten van het gebruik van sensorische hulpmiddelen om het tekort aan empirisch bewijs te verminderen. De uitkomsten moeten leiden tot praktische informatie voor onderwijsprofessionals.
  Dit huidige onderzoek valt onder de WOBBLE studie en had de volgende onderzoeksvraag: Wat is het effect van het gebruik van een Tangle, een gehoordemper of een wiebelkussen tijdens de afname van een rekentoets en de Bourdon-Vos test op rekenprestaties en selectief volgehouden aandacht (SVA) in relatie met de SP van basisschoolkinderen uit groep vier? Per SP-profielcategorie wordt ook verkennend bekeken of mogelijke verschillen in frequenties in relatie staan tot de leeftijd van het kind of het opleidingsniveau van de ouders.
  Een correlationeel onderzoek met een explanatory design (N = 274) en een experimenteel onderzoek met een within subjects design (N= 271) zijn gebruikt om de onderzoeksvraag te beantwoorden. De datagegevens zijn grotendeels afkomstig van de WOBBLE studie. De proefpersonen waren zes tot acht jaar oud afkomstig van negen Nederlandse basisscholen.
  Er zijn vier SP-profielen te onderscheiden, elk ingedeeld in een ondergemiddelde, gemiddelde en bovengemiddelde categorie. Deze SP-profielen zijn bij ieder persoon in verschillende mate aanwezig, afhankelijk van de prikkeldrempel en de zelfregulatie. De SP-profielencategorie├źn werden bepaald door de Sensory Profile-NL oudervragenlijst. Aanvullende vragen werden gebruikt om de leeftijd en het opleidingsniveau van de ouders te bepalen. De SVA- en de rekenprestaties zijn door de correcte totaalscore op de Bourdon-Vos test respectievelijk de totaalscore van correcte antwoorden op een rekentoets bepaald. De proefpersonen werden aan alle condities van hulpmiddelen inclusief een controleconditie onderworpen. Data werd door correlatieanalyse, Chi-kwadraattoetsen en multilevel analyse in SPSS versie 24 geanalyseerd.
  Uitsluitend de SP-profielcategorie Zoeker correleerde zeer zwak met het hoogste opleidingsniveau van de ouders wat resulteerde in significante verschillen van frequenties tussen laag- en hoog opgeleide ouders. Verder zijn er geen verschillen in de frequentie tussen de SP-profielcategorie├źn en de leeftijd of het opleidingsniveau aangetoond. Het gebruik van een gehoordemper had, zonder rekening te houden met het SP-profiel, een significant negatief effect op de SVA- en de rekenprestaties. Er werd geen significant effect op de SVA- en de rekenprestaties gevonden bij het gebruik van een sensorisch hulpmiddel in combinatie met het SP-profiel.
  Sensorische hulpmiddelen worden in het basisonderwijs ingezet om de aandacht en leerprestaties te verhogen door een betere regulering van de sensorische prikkelverwerking. De bevindingen van dit onderzoek onderschrijven de inzet van sensorische hulpmiddelen om de SVA- en rekenprestaties te verhogen niet. De onderzoeksopzet is echter gedeeltelijk aangepast aan de beschikbare data van de WOBBLE studie. Verder onderzoek naar een mogelijke relatie tussen de SP, de leeftijd van het kind of het opleidingsniveau van de ouders is noodzakelijk om het kennistekort te verminderen.
  Date of Award16 Aug 2019
  Original languageDutch
  SupervisorInge van der Wurff (Supervisor) & Hans Hummel (Examiner)

  Keywords

  • sensorische prikkelverwerking
  • leeftijd
  • opleidingsniveau ouders
  • Tangle
  • gehoordemper
  • wiebelkussen
  • rekenprestaties
  • selectief volgehouden aandacht en basisonderwijs

  Master's Degree

  • Master Onderwijswetenschappen

  Cite this

  '