De (on)mogelijkheid van omzethuur in Nederland
: Een onderzoek naar het spanningsveld tussen een omzetgerelateerde huurprijs en de huurprijsherziening ex artikel 7:303 BW in het kader van het semi-dwingend huurrecht bedrijfsruimte.

  • E.A.J.M. van de Wijngaard

Student thesis: Master's Thesis

Abstract

Omzethuur is een verhuursituatie, waarbij de huurder de verhuurder een (gedeeltelijk) aan de in een bedrijfsruimte behaalde omzet gerelateerde huurvergoeding betaalt. In Nederland wordt omzethuur nauwelijks toegepast terwijl de toepassing van een omzetgerelateerde huurprijs – zeker in tijden van crisis - voordelen biedt voor zowel huurder als verhuurder. In de literatuur wordt regelmatig gesteld dat het Nederlandse huurprijsregime een obstakel vormt voor de toepassing van omzethuur. Artikel 7:303 BW is slecht verenigbaar met een tussen partijen afgesproken omzethuur. De wettelijke maatstaf van art. 7:303 BW is niet afgestemd op omzethuur. Daarnaast vormt het feit dat het Nederlandse huurrecht van semi-dwingend recht is, hetgeen inhoudt dat er niet ten nadele van de huurder afgeweken mag worden, een belemmering voor de toepassing van omzethuur. Er bestaat derhalve een spanningsveld tussen de semi-dwingende huurprijswetgeving en de toepassing van omzethuur in Nederland. In deze scriptie worden de oorzaken achterhaald van het genoemde spanningsveld en wordt tevens getracht daarvoor een oplossing te bieden.
Date of Award13 May 2016
Original languageDutch
Awarding Institution
  • Department of Private Law

Master's Degree

  • Master Rechtsgeleerdheid

Cite this

'