De oorsprong van uitnodigingsplanologie in de Omgevingswet

Translated title of the thesis: The origins of invitation planning in the ‘Omgevingswet’
  • e. Sloots

Student thesis: Master's Thesis

Abstract

De Omgevingswet gaat uit van een nieuwe rolverdeling tussen burger en overheid. Het uitgangspunt is niet langer toelatingsplanologie (waarbij de overheid een directieve en restrictieve rol speelt), maar juist uitnodigingsplanologie (waarbij de overheid faciliterend optreedt, samen met de burger). In deze scriptie is gekeken naar wat uitnodigingsplanologie precies is en welke nieuwe elementen dit in het bestuursrecht introduceert. Ook is behandeld welke verschillende uitgangspunten binnen het bestuursrecht in het denken over de rolverdeling tussen de overheid en de burger met uitnodigingsplanologie vergeleken kunnen worden. Aan bod komen de wederkerige rechtsbetrekking, de algemene beginselen van behoorlijk burgerschap, participatie op basis van artikel 150 Gemeentewet, de participatiesamenleving en horizontaal toezicht. Welke overeenkomsten vertonen deze uitgangspunten met de ideeën die aan uitnodigingsplanologie ten grondslag liggen? Daarmee wordt een antwoord gegeven op de onderzoeksvraag: Welke ideeën over de verhouding tussen overheid en burger liggen ten grondslag aan uitnodigingsplanologie? De conclusie is dat de nieuwe rolverdeling tussen burger en overheid op basis van uitnodigingsplanologie zeker niet nieuw is binnen het bestuursrecht.
Date of Award14 Jan 2021
Original languageDutch
Awarding Institution
  • Department of Public Law
SupervisorJ.A.D. de Graaf (Supervisor) & Sander Kole (Examiner)

Keywords

  • omgevingswet
  • omgevingsrecht
  • uitnodigingsplanologie
  • toelatingsplanologie
  • wederkerigheid
  • participatie

Master's Degree

  • Master Rechtsgeleerdheid

Cite this

'