DE RELEVANTIE VAN ZAKELIJKE EN ONZAKELIJKE LENINGEN IN HET WETSVOORSTEL EXCESSIEF LENEN BIJ EIGEN VENNOOTSCHAP.
: Een onderzoek naar het effect van het niet onderscheiden van de zakelijkheid van de lening.

Translated title of the thesis: THE RELEVANCE OF BUSINESS AND NON-BUSINESS LOANS IN THE BILL ON EXCESSIVE BORROWING FROM AN OWN COMPANY.: An examination of the consequences if the business nature of the loan is not taken into account.
  • A.M.J. Reumkens

Student thesis: Master's Thesis

Abstract

De regering wil eindeloos uitstellen en afstellen van de ab-heffing door dga’s en diens verbonden personen plafonneren. Het door de 2e Kamer goedgekeurde wetsvoorstel Wet excessief lenen bij eigen vennootschap maximeert lenen op € 700.000. Dit grensbedrag is niet onderbouwd maar is een politieke keuze.
Er wordt geen onderscheid gemaakt tussen zakelijke- en onzakelijke leningen. De aanwending van de lening wordt als irrelevant beschouwd. Door het niet onderscheiden wil de regering een einde maken aan de arbeidsintensieve discussies tussen de inspecteur en de belastingplichtigen. Het betrekken van de zakelijke leningen in de maatregel belemmerd de effectiviteit van het wetsvoorstel.
De RvS vindt het wetsvoorstel complex, ingrijpend en niet bijdragen aan vereenvoudiging van het belastingstelsel. Naast aangedragen alternatieven door gezaghebbende auteurs, draag ik een nog niet eerdergenoemde oplossing aan.
Geconcludeerd kan worden dat het wetsvoorstel niet voldoet aan de kwaliteitseisen uit de Nota Zicht op Wetgeving. Het wetsvoorstel maakt inbreuk op fiscale grondbeginselen zoals het realisatiebeginsel en belast de ab-houder voor inkomsten die hij niet heeft genoten.
Date of Award24 Nov 2022
Original languageDutch
Awarding Institution
  • Department of Public Law

Keywords

  • winstoppotting
  • excessief
  • lening
  • ontmoedigen
  • gedragsbeinvloeding
  • kwaliteitseisen

Master's Degree

  • Master Rechtsgeleerdheid

Cite this

'