De rol van een onjuiste self-efficacy binnen Agile IT-projecten

Translated title of the thesis: The role of an incorrect self-efficacy within Agile IT-projects
  • J.A.N. Brantjes

Student thesis: Master's Thesis

Abstract

Ondanks dat Agile als projectmethode in bijna alle IT-projecten wordt toegepast ondervinden nog steeds veel van deze IT-projecten problemen. Van traditionele IT-projecten is bekend dat cognitieve biases veroorzaakt door self-efficacy een oorzaak kunnen zijn van deze problemen binnen IT-projecten door het ontstaan van menselijke fouten. Fouten door biases ontstaan door een vertekend beeld van de werkelijkheid. Dit verkennende onderzoek concentreerde zich specifiek op een situatie waarbij een onjuiste self-efficacy ontstaat binnen Agile IT-projecten. Een onjuiste self-efficacy is een situatie waarbij het geloof in eigen capaciteiten om een taak succesvol uit te voeren niet aansluit bij de feitelijke taakcomplexiteit. Achttien semigestructureerde interviews uit drie grote Nederlandse bedrijven zijn geanalyseerd. Gefundeerde aannames over de rol van een onjuiste self-efficacy werden bevestigd maar ook zijn nieuwe inzichten gevonden. Zo lijkt een onjuiste self-efficacy vooral bij planningsprocessen binnen Agile IT-projecten vaker voor fouten te zorgen dan bij traditionele IT-projecten. Met name het goed classificeren van de taakcomplexiteit lijkt hierbij vaak fout te gaan. Opmerkelijk is dat hierdoor snel lage niveaus van self-efficacy kunnen ontstaan. Dit lijkt versterkt te worden door kenmerken van Agile en de IT-projectomgeving. Oorzaken, gevolgen en tegenmaatregelen worden gepresenteerd, evenals belangrijke limitaties, discussies en aanbevelingen voor vervolgonderzoek.
Date of Award29 Jan 2022
Original languageDutch
SupervisorMontse Prats López (Examiner) & Nick Benschop (External assessor)

Keywords

  • Agile
  • self-efficacy
  • cognitive biases
  • Waterfall
  • IT-projects

Master's Degree

  • Master Business Process management & IT (BPMIT)

Cite this

'