DE STIKSTOFPROBLEMATIEK
: Inzicht in de (on)mogelijkheden voor het verlenen van natuurvergunningen.

Translated title of the thesis: THE NITROGEN PROBLEM: Insight into the (im)possibilities for granting nature permits.
  • E.Y. Benjamins-Stroo

Student thesis: Master's Thesis

Abstract

Na het onverbindend verklaren van het PAS in 2019, is de stikstofcrisis nog altijd een veel besproken onderwerp. Duidelijk is dat de stikstofcrisis een lange ontstaansgeschiedenis heeft. Het bewustzijn dat een (te) hoge stikstofdepositie negatieve gevolgen voor de natuur, waterkwaliteit, gezondheid en het klimaat, werd steeds groter. Toch werd met diverse wetgeving geprobeerd de strikte eisen van de Habitatrichtlijn te ontlopen. De toepasselijke wetgeving en beleidsregels staan op een juridisch wankele basis waardoor aanvragers geen rechtszekerheid verkrijgen. Dit zorgt voor onzekerheid bij aanvragers van natuurvergunningen, maar ook bij vergunningverleners. Middels deze scriptie is onderzocht wat de (on)mogelijkheden zijn om een natuurvergunning te verlenen voor activiteiten die stikstofdepositie veroorzaken op Natura 2000-gebieden met stikstofgevoelige natuurwaarden.

Uit dit onderzoek blijkt dat er verbeterslagen te maken zijn in de vergunningverlening omtrent de natuurvergunning voor activiteiten die stikstofdepositie veroorzaken op Natura 2000-gebieden met stikstofgevoelige natuurwaarden. Naast de kansen om samen te werken aan natuurherstel, maar ook projecten mogelijk te maken, moet men beseffen dat niet alles mogelijk is.


Date of Award10 Jan 2024
Original languageDutch
Awarding Institution
  • Department of Public Law
SupervisorSander Kole (Supervisor) & Ellen Hardy (Examiner)

Keywords

  • Wet natuurbescherming
  • habitatrichtlijn
  • stikstof
  • vogelrichtlijn
  • PAS
  • Natura 2000-gebied

Master's Degree

  • Master Rechtsgeleerdheid

Cite this

'