De verzoekschriftenprocedure voor geschillen over de bevoegdhedenovereenkomst: één stap verder?

Translated title of the thesis: The petition procedure for disputes about contracts on the use of a public power: one step further?
  • R. van Schoonhoven

Student thesis: Master's Thesis

Abstract

Deze scriptie behandelt de vraag hoe de verzoekschriftprocedure voor geschillen inzake bevoegdhedenovereenkomsten een plaats kan krijgen in de Algemene wet bestuursrecht (Awb). Deze overeenkomsten tussen overheid en burger zijn privaatrechtelijk van aard en zien op de uitoefening van een publiekrechtelijke bevoegdheid. Dit gemengde karakter maakt dat de rechtsmacht bij geschillen op problematische wijze is verdeeld tussen de burgerlijke en bestuursrechter. Eerder is voor deze overeenkomsten een regeling in de Awb voorgesteld, maar dit voorstel komt onvoldoende aan dit probleem tegemoet. Dit omdat daarin enkel wordt geopperd voor deze geschillen Titel 8.4 Awb uit te breiden, zonder dat deze suggestie wordt geconcretiseerd. Deze scriptie benoemt de soorten geschillen die ondergebracht kunnen worden in een verzoekschriftprocedure en maakt daarvoor een ontwerp. Het houdt in dat een nieuwe Titel 8.4A Awb ontstaat voor geschillen over bevoegdhedenovereenkomsten, waarbij het relevante materiele recht ongemoeid wordt gelaten en de mogelijkheid van het vernietigingsberoep voor onrechtmatige besluiten voortkomend uit deze overeenkomsten blijft bestaan.

Date of Award27 Nov 2023
Original languageDutch
Awarding Institution
  • Department of Public Law

Keywords

  • bevoegdhedenovereenkomst
  • rechtsmachtverdeling
  • Algemene wet bestuursrecht (Awb)
  • verzoekschriftprocedure
  • vernietigingsberoep
  • bestuursprocesrecht

Master's Degree

  • Master Rechtsgeleerdheid

Cite this

'