De waterkwaliteitstaak van het waterschap: goed geregeld?

: Een onderzoek naar de toereikendheid van de waterschapsbevoegdheden met betrekking tot indirecte lozingen en directe lozingen afkomstig van het opslaan van agrarische bedrijfsstoffen.

  • J.W.H. van den Broek

Student thesis: Master's Thesis

Abstract

Aan de hand van de in de nota Zicht op wetgeving opgenomen kwaliteitseisen te stellen aan wetgeving wordt in dit onderzoek bezien of het wettelijk instrumentarium dat het waterschap kan toepassen met het oog op de vervulling van de waterkwaliteitstaak toereikend is. De taken ten aanzien van waterkwaliteit van het waterschap, daarbij geldende doelstellingen en beschikbare wettelijke bevoegdheden zijn geïnventariseerd en geconfronteerd met de kwaliteitseisen te stellen aan wetgeving. Geconstateerd wordt dat de bevoegdheden met betrekking tot indirecte lozingen tekort schieten. Advies- en handhavingsbevoegdheden zijn te beperkt. Met betrekking tot directe lozingen als gevolg van het opslaan van agrarische bedrijfsstoffen leidt de combinatie van vergunningplicht en zorgplicht van de Waterwet tot knelpunten. Aanbevelingen worden gegeven om de geconstateerde knelpunten op te lossen, waarbij tevens vooruit wordt gekeken naar de Omgevingswet, waarvan het wetsvoorstel onlangs aan de Tweede Kamer is aangeboden. Ten aanzien van de kwaliteit van de concrete implementatie van de Kaderrichtlijn water worden vraagtekens gesteld.
Date of Award9 Dec 2014
Original languageDutch
Awarding Institution
  • Department Constitutional and Administrative law and legal Theory
SupervisorAlphons van den Bergh (Supervisor) & Jos Teunissen (Examinator)

Cite this

De waterkwaliteitstaak van het waterschap: goed geregeld?: Een onderzoek naar de toereikendheid van de waterschapsbevoegdheden met betrekking tot indirecte lozingen en directe lozingen afkomstig van het opslaan van agrarische bedrijfsstoffen.
Broek, J. W. H. V. D. (Author). 9 Dec 2014

Student thesis: Master's Thesis