De weerbare democratische rechtsstaat en het verbod van rechtspersonen

: Een onderzoek naar de toepasselijkheid van artikel 2:20 BW

  • N. Buddingh-Ubink

Student thesis: Master's Thesis

Abstract

In deze scriptie staat de vraag centraal in hoeverre de huidige regeling van artikel 2:20 BW zou moeten worden aangepast om weerbaarder te zijn tegen groeperingen die de Nederlandse democratische rechtsstaat bedreigen.
In het eerste hoofdstuk worden de belangrijkste termen afgebakend. Dat zijn de ‘democratische rechtsstaat’, ‘weerbare democratie’ en ‘antidemocratische krachten’. Aan welke minimale eisen moeten democratie en rechtsstaat voldoen?
In hoofdstuk 2 wordt de inhoud en reikwijdte van artikel 2:20 lid 1 en 2 BW behandeld. Rechtspersonen kunnen verboden worden op grond van strijd met de openbare orde. Daarbij wordt ook gekeken naar de toepassing daarvan in de rechtspraak. De uitspraak inzake de Vereniging Martijn en uitspraken van het EHRM inzake het verbieden van (politiek) bewegingen komt aan bod.
In hoofdstuk 3 wordt de Duitse regeling van verenigingsverboden en de aparte regeling voor het verbieden van politieke partijen beschreven.
In het laatste hoofdstuk wordt antwoord gegeven op de vraag of groeperingen die de democratische rechtsstaat bedreigen in Nederland verboden kunnen worden. Dat wordt specifiek getoetst aan de mogelijkheid de beweging Hizb-ut Tahrir te verbieden. Zijn aanpassingen nodig en kunnen we daarbij onderdelen uit de Duitse regeling overnemen?
Conclusie: de huidige regeling voldoet grotendeels maar wordt weinig toegepast.

Date of Award28 May 2019
Original languageDutch
Awarding Institution
  • Department Constitutional and Administrative law and legal Theory
SupervisorCarla Zoethout (Supervisor) & Jasper Doomen (Examinator)

Keywords

  • staatsrecht
  • rechtspersonen
  • artikel 2:20 BW
  • democratische rechtsstaat
  • antidemocratische groeperingen
  • weerbaar

Cite this

De weerbare democratische rechtsstaat en het verbod van rechtspersonen: Een onderzoek naar de toepasselijkheid van artikel 2:20 BW
Buddingh-Ubink, N. (Author). 28 May 2019

Student thesis: Master's Thesis