De weg uit de gedooggevangenis
: “Is rechtsbescherming tegen gedoogbeslissingen mogelijk bij de civiele rechter nu de weg naar de bestuursrechter, behoudens zeer uitzonderlijke gevallen, niet langer openstaat?”

Translated title of the thesis: Escaping the tolerance trap: “Is legal protection against tolerance decisions possible in the civil court now that the route to the administrative court, except in very exceptional cases, has closed?”
  • Anoniem

Student thesis: Master's Thesis

Abstract

Deze scriptie onderzoekt of rechtsbescherming tegen gedoogbeslissingen mogelijk is bij de civiele rechter nu de weg naar de bestuursrechter, behoudens zeer uitzonderlijke gevallen, niet langer openstaat. Die weg staat niet langer open omdat de bestuursrechter een Awb-besluit, of daar aan gelijkgestelde handeling, nodig heeft om rechtsbescherming te kunnen bieden. Uit de uitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State over de Bladelse gedoogbeslissing volgt dat gedoogbeslissingen, op zeer uitzonderlijke gevallen na, geen Awb-besluit zijn of daaraan worden gelijkgesteld.
Deze scriptie onderzoekt eerst het fenomeen gedogen. Hierna volgt de rechtsbescherming bij de bestuursrechter, een behandeling van de Bladelse gedoogbeslissingszaak en de nog resterende bestuursrechtelijke rechtsbeschermingsmogelijkheid rond gedoogbeslissingen. Het laatste deelonderzoek behandeld de rechtsbescherming bij de civiele rechter zowel uit het oogpunt van de bevoegdheid van de rechter als de ontvankelijkheid van de eiser. Ook wordt, kort, stilgestaan bij ander belemmeringen voor een inhoudelijk oordeel door de civiele rechter.
Date of Award22 Nov 2022
Original languageDutch
Awarding Institution
  • Department of Public Law

Keywords

  • gedoogbeslissing
  • gedogen
  • handhaven
  • civiel rechter
  • bestuursrechter
  • rechtsbescherming

Master's Degree

  • Master Rechtsgeleerdheid

Cite this

'