De Wet afgeschermde getuigen
: De betrouwbaarheidstoets ten behoeve van het ambtsbericht van de AIVD in het licht van het recht op een eerlijk proces.

Translated title of the thesis: The Protected Witnesses Act. : The reliability test for the purpose of the General Intelligence and Security Service's official report in the light of the right to a fair trial.
  • C.L. Edelenbos

Student thesis: Master's Thesis

Abstract

De Wet afgeschermde getuigen heeft als doel het gebruik van informatie die verworven is door de AIVD in het strafproces te vergroten. De AIVD heeft als taak het beschermen van de nationale veiligheid. Wanneer gedurende deze taakuitvoering inlichtingen naar voren komen die van belang zijn voor het strafproces, wordt deze informatie vervat in een ambtsbericht en verstrekt aan het OM. In het belang van de staatsveiligheid is dit ambtsbericht geanonimiseerd. Deze heimelijkheid bemoeilijkt de toetsbaarheid van de informatie en kan een schending van artikel 6 EVRM opleveren, aangezien de rechten van de verdediging worden beperkt. Op grond van artikel 6 EVRM, het recht op een eerlijk proces, heeft de verdachte het recht om belastende informatie te toetsen op betrouwbaarheid. De Wet afgeschermde getuigen schept de mogelijkheid om de informatie uit het ambtsbericht te toetsen op betrouwbaarheid. De verdediging kan een verzoek doen tot het afgeschermd horen van een AIVD-medewerker over de achterliggende informatie van het ambtsbericht. Ondanks dat het belang van de Wet afgeschermde getuigen duidelijk is, is er sinds de inwerkingtreding in 2006 nog geen gebruik van gemaakt. In dit onderzoek wordt ingegaan op de vraag of de Wet afgeschermde getuigen wel voldoende functioneert als het gaat om het toetsen van de betrouwbaarheid van een ambtsbericht in het kader van artikel 6 EVRM.
Date of Award19 Jul 2023
Original languageDutch
Awarding Institution
  • Department of Public Law

Keywords

  • Wet afgeschermde getuigen
  • AIVD
  • Artikel 6 EVRM
  • Betrouwbaarheidstoets
  • Terrorismebestrijding
  • Afgeschermde getuigenregeling

Master's Degree

  • Master Rechtsgeleerdheid

Cite this

'