De Wet homologatie onderhands akkoord
: Komen rechten van pand- en hypotheekhouders in het gedrang?

Translated title of the thesis: De Wet homologatie onderhands akkoord: Are the rights of pledgees- and mortgage holders at risk?
  • N.H.M.M. Janssen

Student thesis: Master's Thesis

Abstract

De WHOA heeft een nieuwe regeling geïntroduceerd voor het tot stand brengen van een buitengerechtelijk akkoord buiten faillissement en surseance. Deze regeling biedt een onderneming de mogelijkheid om een herstructurering te bewerkstelligen indien sprake is van financiële moeilijkheden (dreigende insolventie). De rechtbank kan dit akkoord vervolgens onder voorwaarden homologeren, met als gevolg dat schuldeisers – mogelijk tegen hun wil – gebonden worden aan het akkoord.
Een eerste indruk die ontstaat, is dat de WHOA een inbreuk maakt op het beginsel contractsvrijheid en het beginsel pacta sunt servanda. Wanneer er een snelle vergelijking wordt gemaakt tussen de positie van pand- en hypotheekhouders binnen faillissement en hun positie binnen een WHOA-traject lijkt het dat de zekerheidsrechten van deze groep schuldeisers in het gedrang komen. In dit onderzoek is bezien of dit daadwerkelijk zo is en of, en zo ja, hoe binnen de WHOA aandacht wordt besteed aan de bescherming van dergelijke rechten.

Date of Award11 Aug 2022
Original languageDutch
Awarding Institution
  • Department of Private Law

Keywords

  • WHOA
  • pand- en hypotheekhouder
  • contractsvrijheid
  • pacta sunt servanda
  • buitengerechtelijk akkoord
  • herstructurering

Master's Degree

  • Master Rechtsgeleerdheid

Cite this

'