De Wet modernisering elektronisch bestuurlijk verkeer. Kan het nog beter?

 • A. Voorham

  Student thesis: Master's Thesis

  Abstract

  In verband met de steeds verdergaande digitalisering van overheidsprocessen wil de wetgever afdeling 2.3 van de Algemene wet bestuursrecht aanpassen. Hiervoor is een wetsvoorstel opgesteld genaamd de ‘Wet modernisering elektronisch bestuurlijk verkeer’. Dit voorstel is nog niet in procedure, maar heeft wel ter consultatie voor een ieder opengestaan. Kern van de voorgestelde wijzigingen zijn: een recht op elektronisch communiceren met bestuursorganen, de mogelijkheid voor bestuursorganen om elektronisch communiceren verplicht te stellen en diverse waarborgen om het elektronische verkeer betrouwbaarder en bruikbaarder te maken. In deze scriptie wordt de huidige afdeling 2.3 Awb vergeleken met de toekomstige afdeling 2.3 Awb. De wijzigingen worden belicht vanuit het oogpunt van de rechtspositie van de burger. Wordt die er beter op, slechter, of blijft deze gelijk? De conclusie is dat er verslechteringen zijn, maar ook verbeteringen. Tot slot worden enkele aanbevelingen gedaan. Naast een aantal concrete verbetervoorstellen wordt aanbevolen om de digitalisering van overheidscommunicatie samenhangend te benaderen, waarbij kwetsbare groepen niet uit het oog worden verloren.
  Date of Award19 Apr 2017
  Original languageDutch

  Keywords

  • dilgitalisering
  • Awb
  • Wmebv
  • elektronisch
  • bestuurlijk
  • verkeer

  Master's Degree

  • Master Rechtsgeleerdheid

  Cite this

  '